Basic Islamic Sciences

Programmes

Institute Programme Duration Degree Language Advisor Advisor E-mail

Kuruluş
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2019 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Uzmanı

Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans mezunu olmak ve Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan yeterli puanı almış olmak

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar
Lisans mezunu veya denkliği tanınan bir fakülteden mezun olmak.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı ALES ve lisans mezuniyet not ortalaması ile öğrenci kabul etmekte olup eğitim süresi 2 yıldır.

Diğer kurallar Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre düzenlenir.

Program Profili
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı; Tefsir Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Kelam Bilim Dalı, Tasavvuf Bilim Dalı ve Arap Dili ve Belağatı Bilim Dalı olmak üzere altı bilim dalıyla lisansüstü eğitimi vermektedir.

Dersler Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dini İlimler Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından yürütülür.

 

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Mezunlar pedagojik formasyon sahibi olmak şartıyla Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak, ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli pozisyonlarında görev alabilirler. Ayrıca üniversitelerin Temel İslam Bilimleri ile ilgili akademik kadrolarında yer alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktora yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir final sınav notu verilir. Final sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve /veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavı yazılı olarak ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili öğretim üyesi tarafından beş yıl süre ile saklanır. Kredili bir dersten başarılı sayılabilmek için; a)Yarıyıl sonu sınavlarında yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 68 almış olmak. b)Başarı notu yüksek lisans programlarında yüz üzerinden en az 68 almış olmak. Başarı notu ara sınav notunun % 40'ı ile final sınavının % 60'ı alınarak bulunur.

Mezuniyet Koşulları

Bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 21 ulusal kredi, en az yedi adet ders ile bir seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisini tamamlayıp tezini yazılı olarak sunup, jüri önünde savunup başarılı olan öğrencilere TEMEL İSLAM BİLİMLERİ alanında yüksek lisans diploması verilir.

Program Çıktıları

 1. İlahiyat alanında Lisans düzeyindeki yeterliliklere dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme.
 2. Temel İslam Bilimleri alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütme alışkanlığı kazanabilme.
 3. Temel İslam Bilimleri alanıyla ilgili Yüksek Lisans düzeyinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütme becerisi kazanabilme.
 4. Alanına ait klasik ve güncel literatürü tanıma, okuyup anlama ve müteâkiben yorumlayabilme.
 5. Temel İslam Bilimleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirme, yorumlama ve yeni bilgiler üretme becerisi kazanabilme.
 6. Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri kullanabilme.
 7. Temel İslam Bilimleri alanındaki güncel çalışmaları ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle desteklemeyi öğrenebilme.
 8. Temel İslam Bilimleri alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanmayı öğrenebilme, alanla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere belli düzeyde sahip olabilme.
 9. Kaynak dillerdeki (Arapça ve Osmanlıca ) metinleri inceleyebilme ve onlardan yararlanabilme.
 10. İlahiyat alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Temel İslam Bilimleri alanındaki kaynakları bağımsız olarak kullanma alışkanlığı elde edebilme.
 11. Alana ait terminolojiyi olabildiğince anlama ve doğru kullanabilme.
 12. Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde nasıl kullanması gerektiğini öğrenebilme.
 13. Temel İslam Bilimleri alanında edindiği Yüksek Lisans uzmanlık düzeyindeki bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme yetisi kazanabilme.
 14. Alana ait mesleki formasyonu kazanma ve bilgiyi yerinde kullanabilme; gerektiğinde yeni oluşumlara uyarlayabilme.
 15. Alana ait sorunları tespit edebilme.
 16. Nihâi aşamada yazılı ve sözlü bilimsel sunum yapabilme.
 17. Alana ait metodolojiyi kavrama ve doğru kullanabilme. Dini ve sosyal gruplar arasındaki ilişkiyi analiz edebilme