Öğrenci Muhaceret İzni Tarihi Uzatılmıştır

Sayı : MHD.0.00-012/01-18-E.6792
Konu : Öğrencilerin İzinlendirilmesi Hk.
28 Aralık 2018

Yiikseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

Ekte bir sureti bulunan ve 90 günluk Muhaceret Affı öngören 58/2018 sayılı Yabancılar ve
Muhaceret (Değişiklik) Yasası 26.12.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,
26.12.2018-25.03.2019 (iki tarih de dahil) tarihleri arasında uygulanacaktır.
Bu bağlamda Üniversite öğrencilerinin öğrenci izni almalarını öngören Bakanlığımızın 22.06.2017
tarihli Genelgesi tadil edilmiş, süre 31.12.2018 tarihinden, Affın son günü olan 25.03.2019 tarihine
kadar uzatılmıştır.

Öğrencilerinizi mağdur olmamaları için öğrenci izinlerini ivedilikle almaları yönünde
bilgilendirmeniz ve vize aşımından dolayı para cezası bulunanların aftan yararlanabilmeleri için,
Dairemize yönlendirmeniz hususunda bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Emre HACI
Muhaceret Dairesi Miidür