Bölüm Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

PSI101 Psikolojiye Giriş I

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan temel konular: Psikolojinin konusu ve amaçları, araştırma yöntemleri, davranışın fizyolojik temelleri, duyum ve algı, bilincin değişik durumları, öğrenme, bellek, biliş ve zihinsel yeteneklerdir.

PSI102 Psikolojiye Giriş II

Psikolojinin temel terim, kavram, konu ve alt alanları nesnel ve bilimsel araştırmaların bulguları doğrultusunda incelenir. Bu kapsamda ele alınan konular: Gelişim, güdüler ve duygular, kişilik, stres ve sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar, psikoterapiler ve sosyal psikolojidir.

ING101 İngilizce I

Bu ders, dil öğretiminde dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

ING102 İngilizce II

Bu ders, dört becerinin birbirleriyle entegre olmasından hareketle, ilgili metinlerle öğrencilerin dile maruz kalmasını sağlamayı, metin üzerinden kelime bilgisini geliştirmeyi ve dilbilgisi kurallarına odaklanmayı kapsamaktadır.

SOS103 Sosyolojiye Giriş

Sosyolojinin tanımı, konusu, kapsamı, sosyolojide temel kavramlar, çalışma alanları, Dünyada ve Türkiye’de sosyolojinin tarihsel gelişimi, Türkiyede ve dünyada önemli sosyologlar, sosyolojinin diğer bilimler ile ilişkisi; sosyal gruplar ve özellikleri, sosyolojide yöntem, birey toplum ilişkisi ve toplumun bireye etkisi, sosyolojik açıdan eğitim, eğitim toplum birey ilişkisi, toplumsal bir kurum olarak okul, öğretmen ve öğrencinin sosyolojik açıdan rol ve sorumlulukları, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal hareketlilik, statü, sınıf ve tabakalaşma, kültür toplum ve medeniyet ilişkisi, güncel sosyolojik çalışma örnekleri.

SOS104 Sosyal Antropoloji

Antropoloji bilimini ve bunun psikoloji çalışmaları ile olan ilişkisini kavrar. Kültürlerin insan davranışı üzerindeki etkisini analiz etmek için gerekli olan yöntemleri öğrenir, bununla ilgili problemlere çözüm önerisi getirir.  Cinsiyet rolleri, aile, evlilik, din gibi konuların kültürlerarası farklılıklar içerisinde nasıl oluştuğunu bilir ve yeni araştırmalar için bilimsel öneriler sunar. Antropolojik bakış açısıyla günümüzdeki sorunların analizini yapabilir. Antropoloji çalışmalarının psikoloji bilimine olan katkısını analiz etme becerisine sahiptir. Klasik psikoloji problemlerine antropolojinin nasıl faydalı olabileceğine yönelik önerilerde bulunur.

FEL105 Felsefeye Giriş

Felsefeye Giriş, Felsefenin temel kavramları;felsefe,bilgi,değer,varlık,vb. Felsefenin temel sorunları ve felsefi yaklaşımlar. Felsefe-varlık ilişkisi, bilgi kuramı, değer kuramı. felsefe, din, mantık, matematik gibi alanlarla ilişkisi nedir; bilimsel yöntem ve kapsadığı işlemler nelerdir, bilimsel açıklama ve dayandığı teorik temeller nelerdir, gibi konuları kapsamaktadır.

PSI107 Sosyal Bilimlerde İstatistik I

Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan kavramlar ile temel istatistik bilgisinin verilmesidir.

PSI111 Davranışın Biyolojik Temelleri

Bu derste merkezi sinir sistemin beden ilişkisi, beynin işlevleri ile sağlıklı ve normal dışı duygu, düşünce ve davranış arasındaki ilişkiler, beynin işlevi olarak bellek, kaygı, dürtü kontrolü gibi kavramlar, algının biyolojik boyutu ve bilgi işleme süreci kapsanacaktır.

BİT111 Bilgisayar I

Psikoloji alanında kullanılan temel istatistik tekniklerin bilgisayar ortamında uygulanabilmesi için verilerin toplanması, verileri değerlendirmek için gerekli olan bilgisayar programlarının ve bu programların temel kullanımlarının veri girişi, düzenlenmesi için öğrenilmesidir.

PSI114 Gelişim Psikolojisi I

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi,  gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

TDE115 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili

Dilin insan ve toplum hayatındaki önemini kavratmak, dillerin sınıflandırılmasını ve Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yerini göstermek, Türkçenin ses bilgisi, yapı bilgisi ve anlam bilgisi açısından özelliklerini benimsetmek, yazım kurallarını göstermek.

TDE116 Osmanlı Türkçesi ve Türk Dili II

Kompozisyon yazmanın inceliklerini göstermek, yazı türleri arasındaki farkı ayırt ettirmek, Türk ve Dünya edebiyatının klasiklerini tanıtmak, bilimsel yazı ve edebi metin yazma tekniklerini göstermek, uygulamalar yaptırmak.

TRH115 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi I

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi II

Modernleşmenin kesintisiz bir süreç olduğu düşüncesinden hareketle bu sürecin evreleri hakkında öğrencilere karşılaştırmalı bir perspektif ve analitik bir bakış açısı kazandırmak.

PSII17 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri I

Pozitif bilimin ve bilimsel psikolojinin temel esaslarının verilmesi, psikoloji alanında yapılabilecek temel araştırma ve veri toplam teknikleri için gerekli olan kuramsal bilginin kazandırılması, kaynaklara ulaşmak ve literatür toplamak için yol ve yöntemlerinin öğrenilmesidir.

PSI201 Sosyal Psikoloji I

Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri sosyal algı, sosyal biliş, tutumlar, tutum değişimi, uyma, itaat, saldırganlık, yardımseverlik, grup üyeliği gibi başlıklar altında irdelenir.

PSI202 Sosyal Psikoloji II

Alana ilişkin temel kavram ve kuramlar ile bunlara ilişkin güncel literatür aktarılır. Sosyal ve kültürel ortamdaki birey davranış özellikleri, sosyal psikolojinin uygulama alanları çerçevesinde incelenir.

PSI204 Sosyal Bilimlerde İstatistik II

Psikoloji alanında basit bir alan araştırması verilerinin çözümlenmesi için gerekli olan temel istatistiksel testlerin seçilmesi, hesaplanması, sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması.

 

PSI205 Kişilik Kuramları I

Çeşitli kuramcıların insan doğasına, kişiliğe yaklaşımları incelenir. Bunlar: Treyt  yaklaşımı, biyolojik yaklaşım, psikanalitik ve yeni analitik yaklaşımlardır.  Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI215 Gelişim Psikolojisi II

Bu dersin amacı gelişim psikolojisinin tarihçesi,  gelişim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim psikolojisi ile ilgili kuramlar, doğum öncesi gelişim, yeni doğan bebek, bebeklik, okul-öncesi dönemde bilişsel, fiziksel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi, okul dönemi, ergenlik, genç yetişkinlik, orta yaş ve orta yaş krizi, yaşlılık ve bu dönemlere ilişkin gelişim boyutlarını ele almaktır.

PSI217 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II

Psikoloji araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemler öğretilir, araştırma deseni oluşturma ve uygulama becerisi kazandırılır. Araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf özellikleri tartışılır, araştırma deseninin gücünü artırma konusunda kullanılan teknikler tanıtılır, araştırmaların yöntem bilimsel açıdan eleştirel analizine yönelik beceriler kazandırılır

PSI302 Görüşme Teknikleri I

Temel görüşme becerilerine ilişkin kavramlar, kuramsal bilgi ve ilk değerlendirme görüşmesine ilişkin süreç ve içerik incelenir. Temel becerilere yönelik kuramsal bilgi, yapılan bireysel görüşmelerde kullanılarak beceri kazanılması amaçlanır.

PSI303 Psikopatoloji I

Normal dışı duygunun, düşüncenin ve davranışın doğasını ve gelişimini inceleyen psikopatoloji DSM IV (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) bağlamında ele alınır. Zihinsel bozuklukların özellikleri, ortaya çıkış nedenleri ve tedavileri incelenir.

PSI304 Psikopatoloji II

DSM IV  (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kapsamında yer alan somatoform bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, kişilik bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar özellikleri ve tedavi yolları açısından incelenir.

PSI305 Kişilik Kuramları II

Çeşitli kişilik yaklaşımları incelenir. Bunlar: Öğrenme yaklaşımları (koşullama ve sosyal bilişsel öğrenme kuramları), fenomenolojik yaklaşımlar ve bilişsel yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar temel kavramların yanı sıra her yaklaşımın kişiliği değerlendirme teknikleri, anormal davranışı açıklama şekilleri ve geliştirdikleri psikoterapi teknikleri açısından ele alınır.

PSI311 Psikometri Teknikleri I

Klasik test teorisini ve genel olarak içeriğini, yöntemlerini açıklamak.

PSI402 Görüşme Teknikleri II

Psikoterapötik görüşme yöntemlerinin temellerinin tanıtılması ve bu görüşme yöntemlerinin uygulanması için ihtiyaç duyulan becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Terapi süresinin, terapi içeriğinin ve odağının düzenlenmesi, terapi ve müdahale sınırlarının belirlenmesi, görüşme içeriği, yapısı ve sorularının oluşturulması incelenecektir.

PSI411 Psikometri Teknikleri II

Psikoloji testleri kullanımına yönelik temel bilgilerin kazanılması.

PSI422 Klinik Görüşme

Klinik psikolojinin tarihçesi, değerlendirme, gözlem ve test uygulama, klinik müdahale yöntemleri ve klinik psikolojinin yakın ilişki içinde olduğu diğer alanlarla ilişkileri incelenecektir. Görgül, uygulamalı ve kuramsal bakış açıları temelinde klinik psikolojinin günümüzdeki tanı ve tedavi tekniklerinin tanıtılması.

PSI491 Klinik Gözlem ve Görüşme Teknikleri

Temel görüşme becerilerine ilişkin kavramlar, kuramsal bilgi ve ilk değerlendirme görüşmesine ilişkin süreç ve içerik incelenir. Temel becerilere yönelik kuramsal bilgi, yapılan bireysel görüşmelerde kullanılarak beceri kazanılması amaçlanır.

PSI497 Psikolojide Meslek Etiği

Psikolojide ve uygulama alanlarında karşılaşılan etik sorunlar ve bu sorunların çözümünde kullanılan genel etik ilkeler hakkında ayrıntılı bilgi verilir.

 

ALAN SEÇMELİ DERSLER

PSI203 Özel Eğitim

Bu derste özel eğitime muhtaç bireyler ve ailelerinin eğitim, gelişim, uyum ve psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçların giderilmesinde birey ve aileye uygun rehberlik ve yöneltme hizmetlerinin nasıl verileceği, rehabilitasyon, aile danışmanlığı, ana-baba eğitimi, özürlü çocuklara ve ailelerine psikolojik destek hizmetleri gibi konular incelenir.

PSI206 Öğrenme Psikolojisi

Algısal süreçlerin ve öğrenmenin temel ilke ve kuramlarının öğrenilmesi ve bu bilginin eğitimin her alan ve düzeydeki temel ilkelerine ve bilişsel-davranışçı tedavi süreçlerinin oluşturulmasına katkısının anlaşılması amaçlanmaktadır. Temel kavramların yanında klasik, edimsel koşullama ve sosyal öğrenme gibi öğrenmenin yaşamı sürdürmedeki önemini gösteren kuramsal yaklaşımların ve bunların davranışı değiştirme açısından sonuçları ele alınacaktır.

PSI209 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Koruyucu bir halk sağlığı hizmeti olarak okul ortamlarında öğrencilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ele alınır.

PSI210 İnsan ilişkileri ve İletişim

Kişilerarası ilişkilerin doğası ve iletişimin ilişkilerdeki rolünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Kişiyi merkeze alarak, diğer insanlarla ilişkilerinin, algı, duygu, düşünce ve davranış düzeyinde, kuramsal bilgilerle ele alınacak, iletişim süreçlerinin rolü, çatışmalar ve çatışma çözüm yolları incelenecektir.

PSI276 Örgütsel Davranış Psikolojisi

Dersin amacı öğrencilere endüstri psikolojisini tanıtmak ve onların, endüstri psikolojisi alanında çalışan psikologların görevleri, sorumlulukları ve kullandıkları yöntemler hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla endüstri, örgüt psikolojisinin tarihçesi, motivasyon kuramlarının katkısı, stres ve tükenmişlik, örgütlerde güç kullanımı, etkin kaynak alışverişi, işletme kültürü, örgütsel değişim ve gelişme, personel seçimi hakkında bilgi aktarılacaktır.

PSI307 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi

Alana özgü araştırma yöntemleri, temel konu ve kavramlar, personel seçimi, personel eğitimi, performans değerlendirme gibi insan kaynakları uygulamaları ve yönetim, motivasyon, iş doyumu, liderlik gibi örgütsel psikoloji kavram ve konuları çerçevesinde aktarılır.

PSI311 Psikometri Teknikleri I

Psikoloji testleri kullanımına yönelik temel bilgilerin kazanılması

PSI319 Alan Çalışması I

Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI320 Alan Çalışması II

Bu ders, öğrencilere gelişim psikolojisi dersinde aldıkları kuramsal bilgilerini kreşler, anaokulları ve çocuk yetiştirme yurtları gibi alanlarda gözleme olanağı sağlamakta ve bu gözlemler sonucunda öğrencilerin kuramsal bilgilerini pekiştirmelerine olanak tanımaktadır.

PSI376 Bağımlılık Psikolojisi

Bağımlılık ve bağımlılık türleri hakkında bilgi vermek, psikolog olarak bağımlıları değerlendirebilmek amaçlanmıştır

PSI378 Travma

Psikolojik travma kavramı ve tarihsel süreç, farklı travmatik yaşantıları, travmaya yanıtları, bu yanıtların belirleyicilerini, gelişimlerini, klinik özellikleri ve seyrini tanımak, değerlendirmek. Travma sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik sorunlara müdahale etmek.

PSI388 Stresle Başa Çıkma Stratejileri

Bu derste öğrenciye, stres kavramının olumlu ve olumsuz taraflarını ayırt etme, stresi mutluluğa dönüştürme rehberi oluşturma, stresle mücadele teknikleri kullanma ve sosyal hizmetlerinde stresle başa çıkma yolları kolayca bulabilme yeterlikleri kazandırmak amaçlamaktadır.

PSI419 Alan Çalışması III

Bir dönem önceki dersin devamı niteliğinde, hastane, özel eğitim merkezi, çeşitli vakıf ve derneklerde klinik uygulamalara ilişkin gözlemler yapılması, alanla ilgili teorik bilgilerin pratikteki somut karşılıkları ile birlikte yeniden ele alınarak pekiştirilmesi.

PSI420 Alan Çalışması IV

Genel psikopatoloji bilgisinin (duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, somatoform bozukluklar, yapay bozukluklar, dissosiyatif bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, uyku bozuklukları) somut örneklere dayandırılarak tekrar edilmesi, görüşme tekniklerinin gözlemler doğrultusunda tartışılması.

PSI424 Yakın Dönem Psikoloji Tarihi

 Psikoloji biliminin kökenlerini, bir bilim alanı olarak ortaya çıkışını, gelişimini, alt alanlara ayrışma sürecini tarihsel bir bütünlük içinde incelemektir. Psikolojinin nasıl şekillendiğini, hangi koşullardan, nasıl etkilendiğini anlamak ve günümüz psikoloji anlayışının nasıl oluştuğunu bir bütün olarak kavramaktır.

PSI432 Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığında kuramlar, method ve teknikler ve aile danışmanlığı süreci;ilk görüşme, amaçların belirlenmesi, sürecin etkiliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi, sonlandırma ve izleme ilke ve tekniklerinin kavranmasıdır.

PSI456 Sağlık Psikolojisi

Bu ders sağlık hali, hastalıkların gelişimi, psikolojisinin tanımı, araştırma yöntemleri, sağlık davranışı, psikoimmunoloji, stres ve sağlık-hastalık ilişkisi, sağlık-hastalık algısı, kronik hastalıklara psikososyal yaklaşım gibi konuları kapsar.  Ayrıca sağlık halinin sürdürülmesi, hastalık gelişimi, hastalığın seyri ve hasta/ailenin tepkileri üzerinde etkili olan bilişsel, davranışsal ve emosyonel etkenler incelenir.

PSI380 Bilişsel Psikoloji

Bilişsel sinir bilimin temel kavramları, beyin yapısı, görüntüleme teknikleri ve diğer bilişsel işlevlerden dikkat, algı ve bellek süreçleri.

PSI461 Mesleki Rehberlik ve Danışmanlık

Mesleki rehberlik ve danışma ile ilgili temel kavram ve ilkeler, meslek gelişimi kuramları, mesleki rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçları, bilgisayar destekli mesleki rehberlik ve danışma, mesleki rehberlik ve danışma programları.