KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

DİNİ İLİMLER FAKÜLTESİ

2018-2019 YILI İTİBARİYLE İLK KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ZORUNLU

(SEÇMELİ) DERS PLANI     

 

ILH101Arap Dili I

Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Arap Diline dair metin okumalarını sağlamak.

Fesahat ve Belagat terimlerinin açıklanması; Teşbih ve unsurları, Teşbihin kısımları ve gayeleri; İstiare ve rükünleri, İstiarenin kısımları; Hakikat ve Mecaz; Kinaye ve kısımları; Meani ilmi, Haber ve İnşa cümleleri, Bedii ilmi

 

ILH103 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid I

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

ILH105 İslam İnanç Esasları

Bu ders, din, iman, islam küfür, şirk, irtadat gibi temel kavramları, Allahn varlığı ve sıfatları, Nübüvvet konuları, Kıyamet ve ahiretin varlığına ve ahirette hayatına ait amellerin sorgulanması, şefaat, sırat, havz, cennet ve cehennem gibi konuları içerir.

 

ILH107 Tefsir Usûlü

İslam tefsir geleneğinin dayandığı usulün, Kur’an’ı biçim ve içerik bakımından tahlil eden disiplinlerin (Ulûm-u Kur’an), bunlarla ilgili literatürün ve çağdaş tefsir yaklaşımlarının tanıtılması amaçlanmaktadır. (A) Tefsir Usûlü’nün tanımı, konusu, gayesi, önemi, doğuşu, gelişmesi ve kaynakları. (B) Kur’an ilimlerinin şu program çerçevesinde örnekleriyle tanıtılması: Yedi harf ve kıraat meselesi, muhkem ve müteşabih, esbâb-ı nüzûl, nâsih-mensûh, i’câz-ı Kur’an, sure başlangıçları ve başlangıç harfleri, Kur’an’da yeminler, Kur’an’da kıssalar, Kur’an’da tekrarlar, Kur’an’da meseller, Kur’an’da hakikat ve mecaz, Kur’an’ın siyak ve sibakı, Kur’an ve tarihsellik sorunu, Kur’an yorumu, Kur’an semantiği ve hermenötiği.

 

ILH109 Hadis Usû

Hadis İslam’ın Kur’an-ı Kerim’den sonraki ikinci temel kaynağı olarak kabul edilen Sünnet’in yazılı kaynakları üzerinde duran temel İslam ilimlerinden birisidir. Bu derste hadis ilminin tarihsel süreçteki gelişimi, hadis usûlünün kavram ve kuralları çerçevesinde değerlendirilmektedir. Hadis öğrenim ve öğretimi, hadis rivayeti ile ilgili problemler, tedvin ve tasnif faaliyetleri, tarihsel süreçte ortaya çıkan farklı hadis ekolleri ve bu ekollerin hadis anlayışları, rivayet sonrası dönemde hadis kitapları ve modern dönemdeki akademik çalışmalar ele alınmaktadır. Ayrıca hadis usulünün tanımı, gayesi ve kaynakları üzerinde durulmaktadır.

 

ILH111 Siyer

Tarih metodolojisinin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi, İslam’ın doğduğu tarihsel ortam, Hz. Muhammed’in Mekke dönemi hayatı, Hicret, Medine dönemi hayatı, Müşrikler, Yahudi ve Hıristiyanlar ile ilişkileri, bu dönemdeki seriyye ve gazveler,  Veda Haccı, vefatı, ailesi, şahsiyet özellikleri ve tebliğ metodu işlenecektir. Ayrıca siyer literatürü ve farklı kültürlerdeki Hz. Muhammed algılamaları üzerinde de durulacaktır.

 

TDE115 Türk Dili I

Yükseköğrenim döneminde her öğrenciye ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek; Türk edebiyatının seçkin eserleriyle öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dil oluşumunu sağlamak ve ana dili bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

 

TRH115 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Yakın dönem tarihinin temel meselelerinin ele alındığı bu derste Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin doğuşunu hazırlayan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel ortam üzerinde durulmaktadır. Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketleri, meşruti/parlamenter düzene geçiş denemeleri, on dokuzuncu yüzyılın belli başlı fikir akımları, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele dönemi çok boyutlu olarak işlenmektedir.

 

ING101 İngilizce I

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

 

BİT111 Bilgisayar

Bilişim teknolojileri ve bilgi işlemsel düşünme; problem çözme kavramları ve yaklaşımları; algoritma ve akış şemaları; bilgisayar sistemleri; yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar; işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri; dosya yönetimi; yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar); kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları; sunu programları; masaüstü yayıncılık; veri tabanı yönetim sistemleri; web tasarımı; eğitimde internet kullanımı; iletişim ve işbirliği teknolojileri; güvenli internet kullanımı; bilişim etiği ve telif hakları; bilgisayar ve internetin çocuklar/gençler üzerindeki etkileri.

 

ILH102 Arap Dili II

Öğrencilerin kelime dağarcığını artıracak muhtelif metinler okunarak belirli seviyelerdeki Arapça metinlere anlayabilecekleri bir seviyeye getirmek. Arap Dili ve Edebiyatına dair metin okumalarını sağlamak.

 

ILH104 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid II

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

 

ILH106 İslam İbadet Esasları

Bu ders öğrenciye İslam ibadetlerinin temel kuralları, kaynakları ve gayeleri; mali ve bedeni ameller, farz, vâcib ve sünnet ameller,  temizlik, abdest, gusül, teyemmüm vb. konuları öğretip bu konulardaki klasik eserlerden seçmeler okutulması suretiyle fıkıh kitaplarının ilgili konularını okuyup anlama kabiliyetinin kazandırılması ile bu alandaki literatürün ana hatlarıyla öğretilmesini hedeflemektedir.

ILH108 Tefsir Tarihi

Bu derste başlangıcından günümüze tefsirin bir ilim olarak gelişimi, tefsir tarihinde ortaya çıkan ekoller, müfessirler ve eserleri işlenecektir.

ILH110 Hadis Tarihi

Bu derste hadis’in sözlü rivayet dönemi, yazıya geçmesi ve yazılı rivayetin başlaması, tedvin dönemi, tasnif dönemi, hadis ilimlerinin ortaya çıkışı ve gelişmesi incelenecektir.

ILH112 İslam Tarihi I

Öncelikle tarih biliminin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi ile İslam tarihinin kaynakları üzerinde durulmaktadır. İslam öncesi Arap tarihi (Cahiliye) ve Mekke tarihinden sonra Hz. Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, siyasi gelişmeler ve ilk fetih hareketleri konu edilmektedir.

 

TDE116 Türk Dili II

Türk dili ve edebiyatının seçkin eserlerinden örnekler üzerinde öğrencilerin eleştirel, sorgulayıcı, araştırıcı, yapıcı ve yaratıcı düşünce ve anlatımlarını geliştirmek; dil bilincini geliştirici etkinlikler yapılacaktır.

 

TRH116 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

TBMM’nin açılması ve Milli Mücadele’nin evreleri, Lozan Antlaşması, Cumhuriyet’in ilanı, hilafetin ilgası ile siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanda yapılan inkılâplar bu derste ele alınmaktadır. Çok partili hayata geçiş denemeleri, Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası ile Atatürk İlkeleri üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çok partili hayata geçiş sonrası yaşanan gelişmeler de genel olarak değerlendirilmektedir.

 

ING102 İngilizce II

Yakın geçmiş ve gelecek zaman. Bunların diğer zamanlarla benzer ve ayrılan yönleri, kabiliyet gerektiren eylemlerin anlatımı, sıra ve sayma sayılarının kullanımı. Tarihler hakkında konuşabilme gelecekle ilgili planlar, seyahat ve alış veriş bilgileri, kişilerin kariyerleri, ilgi ve alışkanlıkları ile ilgili konuşabilme, niyet, uyarı, öğüt ve direktif verme.

 

EBB101 Eğitim Bilimine Giriş

Eğitim ve öğretimle ilgili temel kavramlar; eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler.

 

ILH201 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid III

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

ILH203 Tefsir I

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.

 

ILH205 Hadis I

Hadis usûlü dersinde görülen konularında bir nevi uygulaması olacak olan derste özellikle Kütüb-i Sitte ve Riyâzü’s-Sâlihin gibi meşhur hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve her dönem yirmişer tane olmak üzere toplam 40 hadis ezberlenecektir.

 

ILH207 Fıkıh I

İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.

 

ILH209 İslam Tarihi II

Öncelikle tarih biliminin temel kavramları, İslam tarihçiliğinin doğuş ve gelişimi ile İslam tarihinin kaynakları üzerinde durulmaktadır. İslam öncesi Arap tarihi (Cahiliye) ve Mekke tarihinden sonra Hz. Muhammed dönemi, Dört Halife dönemi, siyasi gelişmeler ve ilk fetih hareketleri konu edilmektedir.

 

ILH211 Osmanlıca

Osmanlıca dersinin önemi ve Osmanlı Alfabesinin gösterilmesi, Alfabenin gösterilmesine devam ve harf grupları ile harflerin bitişmeleri hakkında bilgi verilmesi, Harflerin tanıtılması ile ilgili örnekler, Türkçe kelimelerin imlası: Türkçe kelimelerde sessizlerin yazılışında uyulacak kurallar, Türkçe kelimelerde seslilerin yazılışı, Hareke ile ilgili işaretler ve Arapça ve Farsça kelimelerin imlası, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarıyla ilgili örnek kelimelerin yazılması, okunması ve Osmanlıca matbu metin okuma, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarına örneklere devam ve Osmanlıca matbu metin okuma, Asli üç harfli fiillerin ism-i fail ve ism-i Mefulü, Arapça rakamların gösterilmesi, Vav-ı ma? dule, Elif-i Maksure, Elif-i Memdude ve Hemzenin yazılışı ve bu kurallarla ilgili örnekler, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak haftanın günleri ve yılın aylarının öğretilmesi   İsim ve fiillerin sonuna gelen ekler ile Osmanlıca matbu metin okuma.

 

ILH213 Mantık

Aristo mantığına bağlı olarak gelişen ve gerek İslam dünyasında gerek Avrupa’da asırlardır öğretimi yapılan klasik mantığın tarihi gelişim süreci, temsilcileri, İslam mantıkçıları ile Batı mantıkçıları arasındaki farklar ortaya konulacaktır. Bunun yanında mantığın alanı ve ilkeleri, kavram ve terim, önerme ve önerme türleri gibi başlıklar altında mantığın tanımı, mantık ile ilgili temel kavramlar, düşünme biçimleri, düşünme ilkeleri, kavram çeşitleri, kavramlar arası ilişkiler, tanım; önerme çeşitleri, önermeler arası ilişkiler konuları işlenecektir.

 

ILH215 Türk İslam Sanatları Tarihi

Sanatın tanımı ve çeşitleri, İslam sanatı ve özellikleri, İslam mimarisinin tarihi gelişimi, İslam mimarisinde yapılar ve özellikleri; cami ve mescitler, eğitim yapıları (medreseler) ve türbeler, mimari süsleme ve diğer tezyini sanatlar.

 

ILH217 Din Psikolojisi

Din psikolojisi, dinin emir ve kurallarının psikolojik boyutlarını ortaya koymaya çalışan bir alandır. Bu bağlamda ders farklı dinlerdeki emir ve kuralların psikolojik olarak ne anlama geldiği üzerine yoğunlaşacaktır. Konuları arasında dini inançların birey psikolojisinde gördüğü işlev, din değiştirmenin psikolojik boyutu, dini algıyı belirleyen psikolojik etmenler, vecd, istiğrak gibi bilinç halleri ve benzerleri bulunur. Sigmund FreudCarl G. JungWilliam James gibi klasik psikolojinin önemli isimlerinin din ve psikoloji ilişkisine dair kitap ve makaleleri din psikolojisinin de günümüzdeki metodolojik çatısı belirlemiştir.

 

ESB109 Eğitim Psikolojisi

Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri, gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar, öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler, eğitim-öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

 

ILH202 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid IV

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

ILH204 Tefsir II

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.

 

ILH206 Hadis II

Hadis usûlü dersinde görülen konularında bir nevi uygulaması olacak olan derste özellikle Kütüb-i Sitte ve Riyâzü’s-Sâlihin gibi meşhur hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve her dönem yirmişer tane olmak üzere toplam 40 hadis ezberlenecektir.

 

 

ILH208 Fıkıh II

İslâm hukuk usulünde hükmün kaynağı, hükmün farklı açılardan çeşitleri, hüküm elde etme, yorumlama, içtihat yol ve yöntemleri, müçtehitlerin tabakaları ve bunu tespitte esas alınan kıstasların kavratılması, İslâm hukukunun genel gayeleri ve hikmet-i teşrî konularında bilgilendirme yapılacaktır.

 

ILH210 İslam Medeniyetler Tarihi

Medeniyet Kavramı, Kadim Medeniyetler, İslam Medeniyetinin Oluşum Evresi, İslam Medeniyetinin Tezahürleri, İslam Medeniyetinin Diğer Medeniyetlere Katkısı.

 

ILH212 İslami Türk Edebiyatı

Türk İslam Edebiyatı derslerinde, Türklerin İslam’ı kabul etmelerinden başlayarak klasik formlar içinde Tanzimat Dönemi’ne ve oradan da çeşitli değişiklerle günümüze kadar ulaşan din ağırlıklı edebî ürünler ve bunları ortaya koyan yazar ve şairler incelenecektir. Kur’ân-ı Kerim, hadisler ile Kısâs-ı Enbiyâlar (Siyerler ve diğer peygamberlerin kıssaları), Tasavvuf (Umumî tasavvuf, Tarikat-Tekke Edebiyatı ve Menâkıb-ı Evliyâ), devrin ilimleri, yerli malzeme ve İran Edebiyatı bu edebiyatın kaynaklarıdır. Arapça, Farsça ve dinî ilimler ile bu ilimlere ait ıstılahlar da dersin konuları arasındadır.

 

ILH214 Kelam  Tarihi

Kelam ilminin doğuşu, içeriği ve gelişimi tarihi süreç içerisinde ele alınacaktır. Kelamın tanımından sonra itikadi mezheplerin doğuşu ve bunlardan neşet eden kelamî ekoller, mütekaddimûn ve müteahhirun dönemi kelamcılar ve bu kelamcıların görüşleri incelenecektir. Aralarındaki ortak noktaların ve farklı görüşler ortaya koyulacak ve kimi kelamcıların görüşleri mukayeseli olarak ele alınacaktır. Daha sonra Osmanlı dönemindeki kelamcılar ve bunların eserlerinden kimi parçalar incelenecektir. Modern dönemde dine karşı olan düşüncelere cevap arama olarak değerlendirebilecek 19. Yüz yıl kelamcılarının eserlerinde bu tehdit ve meydan okumalara karşı Kelamın nasıl bir dönüşüme uğradığı ve yeni cevap verme metotları ele alınacaktır. 20. Yüz yıl Kelam eserlerinden seçmeler okunup günümüzde Kelam ilminin durumu ortaya konmaya çalışılacaktır.

 

ILH216 Din Sosyolojisi

Din sosyolojisi, sosyolojideki kuramları dini kurum ve yapılanmalar üzerinde uygulayarak, dinin toplum üzerindeki etkisini araştıran bir alt disiplindir. Dine daha kuru ve yalnızca bir kurum olarak bakan klasik sosyolojinin yerini günümüzde dinin toplum üzerindeki etkilerini araştıran bir alt disiplin almıştır. Tüm dünyada son yıllarda artan muhafazakârlık ve dine dönüş bunu gerekli kılmıştır. Bu dersin amacı dünyadaki gelişmelerle ismini daha sık duyuran ve sosyolojinin muhkem bir alt disiplini haline gelmiş Din Sosyolojisini ve inceleme alanını katılımcılara tanıtmak ve Türkiye’deki muhtemel uygulama alanların dikkat çekmektir.

 

ILH218 Felsefe Tarihi

Felsefi düşüncenin serüveni Eski Hint, Sanskrit ve Pehlevî gelenekleri, daha sonrasında Mezopotamya, Mısır ve Antikite dönemlerinden başlayarak günümüze kadar uzanır. Felsefi düşüncenin tüm bu dünya tarihinin akışı esnasında geçirmiş olduğu serüven bu dersin ana konusudur. Dersin hedefi felsefenin başat anlatıda yazıldığı üzere sadece Batılı bir gözle okunmaması gerektiği, diğer kültür ve medeniyetlerde geçirmiş olduğu serüveni ele almanın önemli olduğudur. Zerdüşt’ün, Buda’nın, Aristo’nun kurucu etkisi, sonraki yüzyıllarda Müslüman düşünürlerin bu genel akıntıya nasıl bir katkı yaptıklarını fark etmek, İslam filozoflarının katkılarını kendi havzalarında sürdürürken Batı’da Rönesans, Reform ve Aydınlanma dönemleriyle felsefenin nasıl bir gelişim ve dönüşümden geçerek günümüze ulaştığını anlamak dersin temel amaçlarındandır.

 

RPD201 Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretim İlke ve Yöntemleri (MB) Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi.

 

ILH301 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid V

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

ILH303 Tefsir III

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.

 

ILH305 Hadis III

Hadis usûlü dersinde görülen konularında bir nevi uygulaması olacak olan derste özellikle Kütüb-i Sitte ve Riyâzü’s-Sâlihin gibi meşhur hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve her dönem yirmişer tane olmak üzere toplam 40 hadis ezberlenecektir.

 

ILH307 Fıkıh III

Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.

 

ILH309 Fıkıh Usûlü

Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır. Dini delillerden çıkarılan hükümler ve hüküm çıkarma yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.

 

 

ILH311 Kelâm I

Başlangıcından günümüze kelamın bir ilim olarak gelişimi, kelam okulları ve kelam metodları hakkında bilgi verilecektir.

 

EGF401 Rehberlik

Rehberlik ve danışmada kullanılan ölçme araçlarını uygulama ve değerlendirme, mesleki gelişim programları hazırlama ve uygulama, bireyle ve grupla mesleki rehberlik ve danışma yapma.

 

EBB201 Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi; ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarının psikometrik (geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık) özellikleri; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verme; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

 

ILH302 Kur’an- Kerim Okuma ve Tecvid VI

Gündelik hayatta gerekli olan ayet-i kerimeleri ezberletmek ve doğru okuma becerilerini kazandırmak amacıyla teorik tecvid bilgileri vermek ve seçilen surelerden okuma pratikleri yaptırmak.

 

ILH304 Tefsir IV

Bu derste Kur’an’ın mesajının tam ve sahih yoldan anlaşılıp yorumlanması için rivayet ve dirayet tefsir metotları incelenecek, tefsirin usul-ı fıkıh ve tefsir usulü gibi sair ilimlerle olan alakası üzerinde durulacaktır. Derste klasik ve modern dönemlere ait tefsirlerden seçilen metinler okunacaktır.

 

ILH306 Hadis IV

Hadis usûlü dersinde görülen konularında bir nevi uygulaması olacak olan derste özellikle Kütüb-i Sitte ve Riyâzü’s-Sâlihin gibi meşhur hadis kitaplarından seçilen konular okutulacak ve her dönem yirmişer tane olmak üzere toplam 40 hadis ezberlenecektir.

 

ILH308 Fıkıh IV

Bu derste İslam Hukukunu ve İslam Hukukunun temel kaynakları olan Kur’an ve Sünnetten hüküm çıkarma metotlarını kavramak, İslam hukukçularının ihtilaf sebeplerini daha iyi anlamak için kavramlar üzerinde durulacaktır.

 

ILH310 Kelâm II

Bu ders kelam ilminin konusunu, mahiyetini ve tartışma alanlarını ele almaktadır. Akaid ve inanç esaslarının derinden anlaşılması için çaba gösteren bu ilim, İslam’ın özellikle farklı din ve medeniyet havzalarındaki düşüncelerle karşılaşmasıyla birlikte, İslam inancını bu düşüncelerden tenzih edebilmek için daha da önem kazanmıştır. Kelâmın ana konularının ele alınacağı bu derste, bu ilim dalının meseleleri, tartışma alanı ve günümüzdeki değeri işlenecektir.

 

 

ILH312 Fıkıh Usûlü II

Bu derste klasik ve modern dönemde yazılmış fıkıh usulü kitapları tanıtılacak ve seçilecek kitaplardan metinler okunacaktır.

 

EGF402 Özel Öğretim Yöntemleri

İlgili dersin öğretiminde kullanılan genel öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve tekniklerini kavrayıp uygular. İlgili ders programını ve ders kitaplarını inceleyip değerlendirir. Dersin içeriği alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, ilgili öğretim programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.), ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi konularından meydana gelmektedir.

 

EBS202 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Dersin içeriği öğretim analizi, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim süreci, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yöntemleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örneklerin sağlanması konularından meydana gelmektedir.

 

ILH401 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VII

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi.

 

ILH403 Tasavvuf

Bu derste tasavvufun tanımı, konusu ve gayesi çerçevesinde bir kısım kaynak eserler incelenip şerh edilecektir. Mevlânâ Celâleddin Rûmî, Ahmed Yesevî, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, İbrahim Ma’şûkî, Niyâzî-i Mısrî, Fuzûlî vb. yazarlardan örnek metinler okunup açıklanacaktır.

 

ILH405 Dinler Tarihi I

Din ve tarih münasebetleri, dinler tarihinin temel kavramları, din duygusunun kaynağı ve farklı dinlerde, tanrı, peygamber, kutsal kitap anlayışları incelenmektedir. Ayrıca ilkel kabile dinleri, Konfüçyüsçülük, Taoizm, Şintoizm, Şamanizm, Zerdüştilik (Mecusilik), Maniheizm, Sabiîlik, Hinduizm, Sihizm, Budizm, Yahudilik, Hıristiyanlık tanıtılmaktadır. Nihayet dinler tarihinin olguları bağlamında inanç, ibadet ve ahlak sistemi olarak İslam üzerinde durulmaktadır.

 

ILH407 İslam Felsefesi I

Genel olarak İslam düşünürlerinin biyografileri ve eserleri üzerinde bilgi verilecek, felsefe alanında yapılan tartışmalar ele alınacak, özellikle Gazali ve İbni Rüşd arasındaki tartışmalar çerçevesinde konu incelenecektir.

 

ILH409 İslam Mezhepleri Tarihi

Bu derste öncelikle mezhepler tarihinin tanımı, konuları ve amaçları üzerinde durulmakta, disiplinin temel kavramları ve kaynakları tanıtılmaktadır. Mezheplerin ortaya çıkış sebepleri irdelenmekte, ilk siyasi ve itikadi tartışmalar ve fırkalaşma hareketleri ele alınmaktadır. İlk dönem İslam mezheplerinden Haricilik, Mürcie, Mutezile, Şia, Zeydiyye, İmâmiyye, İsmâiliyye, Ehl-i Hadis, Eş’arîlik ve Mâturidîlik gibi mezheplerin tarihsel süreçte ortaya çıkışları, gelişmeleri, etkileri ve İslam düşüncesine katkıları kritik edilmektedir.

 

ILH411 Dini Edebi Metinler

Dini edebi metinlerin yazılış dönemleri, türleri ve örnek metinlerin tahlilleri. Din-Edebiyat ilişkisini, metinlerdeki şekil, tür ve ahenk bilgisini, metin tahlili usul ve yöntemini, Müslüman Türklerin ortaya koyduğu dini ve edebî eser türleri ve bu eserlerdeki genel mefhumları kavramak; değişik türlerden seçilen metinleri okumak ve tahlil etmek.

 

ILH415 Hitabet ve Mesleki Uygulama

Hitabet, hitabet ilmi ve dînî hitabet nedir, dînî hitabetin çeşitleri, mâbed içi ve mâbed dışı dînî hitabet gibi konular üzerinde durulduktan sonra hatiplik ve vaizlik; tebliğ ve hitabette özellikle hâdis kaynaklarından yararlanma konuları işlenecek, bazı dinî gün ve merasimlerde yapılacak konuşmalar konusunu ile din hizmetinde yapılacak konuşmalar ve çeşitli vesilelerle yapılacak dualar, örnekler verilerek uygulamalı olarak öğretilecektir.

 

RPD205 Program Geliştirme

Dersin içeriği eğitimde program geliştirme ile ilgili temel kavramlar, eğitim programının öğeleri, eğitim programının amaçlar (davranışsal hedefler, kazanımlar) öğesi, amaç türleri ve alanları, eğitim programının felsefi, tarihi, psikolojik ve sosyal temelleri, eğitim programı tasarım yaklaşımları, öğretim tasarım modelleri, belli bir disiplin alanında öğretim programları ve belli bir ders veya kurs için ünitelendirilmiş yıllık planlar ve günlük ders planları konularından meydana gelmektedir.

 

ILH402 Kur’an-ı Kerim Okuma ve Tecvid VIII

Kur'an'ın usulüne uygun tilavet edilebilmesi için gereken tecvid kaideleri ile harflerin doğru telaffuzlarının uygulamalı olarak öğretilmesi; ibadetlerde ve çeşitli dini merasimlerde okunabilecek bazı kısa surelerin ezberlenmesi.

 

ILH404 Tasavvuf II

Tasavvuf tarihinde ortaya çıkan ekoller, kurumlar, tasavvuf nazariyeleri ve belli başlı problematik konular ele alınacaktır.

 

ILH406 Dinler Tarihi II

Budizim bir din olarak ortaya çıkışı; diğer hint dinlerinden farkı; inanç esaslarıYahudilik ve geçirdiği tarihsel evreler; inanç esasları; mezhepleri (kadim ve modern); günümüzdeki durumu; Hz. İsa ve bir din olarak Hıristiyanlığın ortaya çıkışı; geçirdiği tarihsel evreler; inanç esaslarının teşekkülü; mezhepler (kadim ve modern); günümüz dünyasında Hıristiyanlığın yeri.

 

ILH408 İslam Felsefesi II

Genel olarak İslam düşünürlerinin biyografileri ve eserleri üzerinde bilgi verilecek, felsefe alanında yapılan tartışmalar ele alınacak, özellikle Gazali ve İbni Rüşd arasındaki tartışmalar çerçevesinde konu incelenecektir.

 

ILH410 Din Felsefesi

Bu derste dinin mahiyeti, din dilinin anlam ve önemi; dinî bilginin mahiyeti ve geçerliliği; Tanrının varlığının delilleri; kötülük problemi; çeşitli tanrı tasavvurları ile tanrı-âlem ilişkisi; ateizmin görüş ve eleştirileri; dinin bilim, sanat ve ahlâk ile ilişkileri ele alınır.

 

ILH412 Din Eğitimi

Bu derste din eğitiminin modern yöntemler ve çağdaş araçlarla nasıl anlatılacağı, içeriği, kimlere hangi yaşta nasıl bir eğitim verileceği, din eğitiminin amaçları, din eğitiminde yaşanan problemler, din eğitimine çağdaş yaklaşımlar dünyadaki farklı uygulama ve eğitim/öğretim yöntemleri çerçevesinde incelenecek ve tartışılacaktır.

 

RPD206 Öğretmenlik Uygulaması

Öğretmenlik uygulaması semineri, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi için planlanan bir derstir. Öğretmenlik Uygulaması dersi tamamlandığında öğretmen adayları, uygulama okulunda değişik sınıflarda öğretmenlik yaparak öğretmenlik mesleğinin yeterliklerini geliştirir, kendi alanının ders programını anlar, ders kitaplarını değerlendirebilir, ölçme ve değerlendirme yapabilir ve öğretmenlik uygulaması sırasında kazanmış olduğu deneyimleri arkadaşları ve uygulama öğretim elemanı ile paylaşarak kendisini bu yönde geliştirebilir.

 

EBB207 Sınıf Yönetimi

Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf disiplini ve yönetimiyle ilgili modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi, sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen-veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar

 

SEÇMELİ DESLER

 

ILH352 Dinî Mûsiki

Musikinin kaynağı, tarihi, önemi, özellikleri, Türk musikisinin ilk nazariyecileri, Osmanlılar döneminde Türk musikisinin gelişimi, Türk din musikisinin doğuşu ve mahiyeti Cami musikisi nedir; Ezan ve okunuşu, Türk din musikisinde mevlid ve mi'râciye, Tasavvuf musikisinin doğuşu ve Mevlevî âyini, Dini musikide salâ, temcîd, tesbîh, tevşihler ve Cami ve tasavvuf musikisinin ortak şekillerinden na'tlar, Türk din musikisinde ilâhî formu ve çeşitleri gibi konular ele alınacaktır.

Türk din musikisinin tarih içerisindeki gelişimi, şekilleri (formları), örneklerle desteklenerek öğretilecektir.  Ders esnasında işitsel ve görsel malzemenin katkıları sağlanacaktır.

 

ILH371 Farsça

Bu ders; hayatın farklı alanlarına ait klâsik ve modern çeşitli metin örnekleri üzerinde, modern dil öğretim yöntemlerinin de bir parçası olan işlevsel gramer öğretimine uygun olarak, öğrencinin dilbilgisi becerisinin geliştirilmesini, dolaylı olarak da kelime bilgisinin de artırılmasını kapsamaktadır.

 

ILH385 Arap Belâgat-I Beyan

Fesahat ve Belagat terimlerinin açıklanması; Teşbih ve unsurları, Teşbihin kısımları ve gayeleri; İstiare ve rükünleri, İstiarenin kısımları; Hakikat ve Mecaz; Kinaye ve kısımları; Meani ilmi, Haber ve İnşa cümleleri, Bedii ilmi.

 

ILH393 Günümüz Hadis Problemleri

Hadis ilminin geçmişte problem olarak algılanan alanları. İhtilâfu’l-hadis ve müşkilü’l-hadis konuları. İlk dönem hadisçilerinin hadis meseleleri üzerine yaptığı çalışmalar. Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar. Ülkemizde hadis alanında yapılan tartışmalar ve yapılan çalışmalar. Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar. Batıda tartışılan temel hadis problemleri ve yapılan çalışmalar. Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar. Arap dünyasında hadis alanında gerçekleştirilen tartışmalar ve yapılan çalışmalar. Güncel hadis meselelerinin diğer alanlarda gerçekleştirilen tartışmalarla ilişkisi. Hadislerin bilimsel yöntemle tartışılması. Hadis tartışmalarında klasik kaynaklardan yararlanabilme. Hadis tartışmalarında klasik kaynaklardan yararlanabilme.

 

ILH356 Hüsn-i Hat

Bu ders Klasik İslam Sanatlarından Hüsn-i Hat alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler vermeyi ve öğrenciye Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinleri anlama kabiliyeti kazandırmayı hedeflemektedir.

 

ILH378 İslam İlim Tarihi

Dört halife, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarını; arka planları, sebep-sonuç bağlantıları ve mümkün olduğu oranda olayların dış dünyalarını da tespit ederek öğrenciye kazandırmak

 

ILH384 Arap Belâgat-I Meâni

Meânî ilminin konularını İsnâd, Müsnedün ileyh , Müsned d-Haber-İnşâ, Fiilin Müteallakları, Kasr, Fasıl-Vasıl, Îcâz-İtnâb-Musâvât Daha sonra bunlardan her birini ayrı ayrı ele alanması. Bu çerçevede ele aldığı konu ve kavramların; tarifini mahiyetini, kısımlarını ve bağlantılı olduğu belâgat meselelerinin açıklanması.

 

ILH396 Günümüz Tefsir Problemleri

Bu derste Kuran’ın anlaşılmasındaki yeni yöntemler üzerinde durulacak ve bu yöntemlerin Tefsir İlminin ve İslamın temel ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmesi yapılacaktır.

 

ILH435 ILH441 Günümüz İnanç Problemleri

Bu derste modern hayatın dini inançlara etkisi, tanrı tasavvuru ve âhiret inancıyla ilgili problemler, İslam dininin inanç problemine yaklaşımı, çözüm önerileri, temel Allah ve peygamber inancının nasıl anlatılacağı gibi hususlarda öğrencilere yöntemler hakkında genel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır.

 

ILH447 Peygamberler Tarihi

Bu derste Peygamberler tarihi alanında yazılmış kitaplar ana hatlarıyla tanıtılacak ve peygamberler tarihi seçilecek bir kitap üzerinden, Ayet ve Hadislerle temellendirilerek anlatılacaktır.

 

ILH459 İslam ve İnsan Hakları

Klasik dönemde değişik din ve kültürlerde insan hakları mefhumu ve Modern dönemde gelişen insan hakları mefhumu üzerinde durulacak ve Modern Özgürlük, Cinsiyet, Düşünce, Ahlak-Kadın algısı gibi konular İslam Prensiplerine göre incelenecektir.

 

ILH483 Çağdaş İslam Düşüncesi

Bu derste Modern İslam düşüncesinin temel argümanları (Tarihselcilik, Hermenotik vs.) üzerinde durulacak ve bunların genel değerlendirmesi, hangi fikir akımlarından etkilenerek ortaya çıktığı üzerinde durulacak ve temel islami ilimlerin prensipleri ve usulleri gözönünde bulundurularak tenkidi yapılacaktır.

 

ILH440 Günümüz Fıkıh  Problemleri

Günümüzde ortaya çıkan meseleler karşısında İslam hukukunun bulunduğu ve bulunması gereken konum dersin amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda fıkhın yapısı, tarihsellik, içtihat ve kavramlarla alakalı tartışmalar irdelenecektir.

 

ILH462 Günümüz İslam Coğrafyası

İslam dünyasının klasik yapısını ortaya koymak, 18. yy.’dan itibaren Avrupa’nın İslam dünyasına müdahalesi ve İslam dünyasının tepkisi tahlil etme, 20.yy İslam dünyasındaki milli devletlerin siyasi tarihini öğrenme ve karşılaştıkları problemleri anlamak bu dersin hedeflerindendir.

 

ILH488 Günümüz İslam Dünyasında Dini Akımlar

Günümüz İslam Akımlarının tanımı, amacı, konusu ve kaynakları; din ile dini akım arasındaki ilişki; çağdaş İslam akımlarının ortaya çıkmasında etkili olan faktörler; günümüz İslami akımları, bunların kavramsal, yapısal ve dini-fikri analizi; geleneksel ve yenilikçi dini akımlar; siyasi, fikri-felsefi İslamcılık; Selefilik.

 

ILH498 Günümüz Tasavvuf Akımları

Tasavvufun İslam toplumuna etkisi hakkında bilgi verir. Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Hint-Alt Kıtasında, Balkanlardaki tasavvufi hareketleri ve tasavvufun diğer mistik hareketlerle ilişkisini anlatır. Batı'da ve Amerika'daki tasavvufi (mistik) hareketleri tartışır.