Project Research and Development Center

PROJE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

(KİSBU-PARGEM)

Merkezin Amacı

içinde bulunulan toplumun;

  • Farklı ihtiyaçlarını tespit etmek, bu ihtiyaçların karşılanmasına destek sağlamak amacıyla projeler geliştirmek ve uygulamak,
  • Sosyal, kültürel, tarihi, hukuki, psikolojik, ahlak ve ilime dair, bilimsel ve sanatsal araştırma, inceleme, proje geliştirme ve uygulama,
  • çeşitli kültürlerin birbirleriyle ilişkilerinde etkileşimlerinin tespiti,
  • her tür inanç, dil, din, etnik grup gibi faktörlerin bu oluşum içindeki rollerinin izlenmesi,
  • Üniversite, sanayi, ticari kurum ve kuruluşlar, dernekler, vakıflar ile işbirliği projeleri ve insan kaynakları yönetimi ile yöneticilik konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını  teşvik etmek,
  • Gençlere kişisel gelişim desteği sağlamak,
  • Gençlerin  girişimcilik  kültürünü geliştirmek,
  • Çağdaş dünyada iç ve dış olmak üzere felsefi-düşünsel, ideolojik, bilimsel, teknolojik ve benzeri akımların toplum kültürümüz üzerindeki tesirlerinin ortaya çıkarılabilmesi için, akademik çalışmalar ve araştırmalar yapılması, yayınlanması ve ortaya çıkacak ürünlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kültürel etkinlikler aracılığıyla topluma aktarılması ve böylece oluşacak özgür düşünce ve bilgi birikiminin evrensel değerlerle birlikte en geniş anlamda üniversitede yaygınlaşmasının sağlanmasıdır.

KİSBU-PARGEM Faaliyet Alanları

a) Merkez tarafından desteklenen araştırma konularıyla ilgili internet sayfası, kütüphane ve arşiv oluşturmak.
b) Bu kitaplıkta toplumun kültürünü oluşturan her çeşit, tarihi ve güncel, bilim, sanat, edebiyat, ilim, psikoloji, felsefe ve benzeri eserleri ve dokümanları toplamak,
c)  Merkez’in çalışmalarında belge teşkil edecek nitelikte olanları, gazete kupürlerini, dergileri, görüntü kayıtlarını, özetler şeklinde toplayarak arşivlemek.
ç) Merkez’in amacı ile ilgili alanlarda çalışma konuları ve uygun araştırmacılar belirleyip bu konularda projeler hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.
d) Merkez’in amacı ile ilgili alanlarda uzmanlaşmış, üniversite araştırma kurumları vb. kurumlarla işbirliği yapmak.
e) Merkez’in amacı ile ilgili olmakla birlikte Merkez dışında yürütülen araştırma ve projelerden uygun görülenlere destek vermek.
f) Araştırmaların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen araştırmacıların ve araştırmacı adaylarının yurt içi ve yurt dışında yapacakları çalışmaları desteklemek.
g) Çalışma ürünlerinden ve Merkez’in ilgi alanına giren ve Merkez dışında hazırlanan araştırmalardan uygun görülenleri fizik ve sanal ortamlarda yayınlamak.
ğ) Merkez’in ilgi alanına giren konularda konferans, seminer, çalıştay, sempozyum, panel gibi kültürel etkinliklerde bulunmak.
h) Benzeri konularda faaliyet gösteren yerli ve yabancı bilim ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışmalar yapmak.
ı) Çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılar çalıştırmak suretiyle toplum kültürünün farklı yönlerden analizini sağlamak ve ortak noktaları ortaya çıkarmak
i) Merkezin amacı kapsamında Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen diğer faaliyetleri yürütmek.