Cyprus Research Center

Kıbrıs Araştırmaları Merkezi

Çağımızda üniversiteler canlı, dinamik ve  evrensel kurumlardır. Üniversiteler, var olmak ve ‘ben de varım’ diyebilmek için dünyadaki eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yönetim alanındaki gelişmeleri yakından izlemenin yanı sıra bir parçası olduğu toplumun sorunlarıyla da yakından ilgilenmeli, toplumu bilinçlendirmelidir.Ülkedeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak üzere kurulan Kıbrıs Araştırmaları Merkezi yapacağı çalışmalarla politikacılara, siyasetçilere, bürokratlara ve karar verici durumda olanlara sahih bilgi üreterek doğru karar vermelerine yardımcı olacaktır.Merkezin amacı,
  1. KKTC’deki ve dünyadaki siyasi, politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmeleri yakından takip ederek toplumun politik, ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözüm önerileri sunan bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
  2. KKTC ile ilgili her türlü dokümanın yer aldığı dijital bir arşiv kurmak ve araştırmacıların istifadesine sunmak,
  3. Araştırmalar yoluyla bilgi birikimi oluşturmak ve bu bilgi birikiminin, KKTC’nin çıkarları doğrultusunda KKTC’deki ve Türkiye’deki diğer üniversiteler ve  ilgili kuruluşlarla paylaşımını sağlamak.
  4. KKTC’deki resmi ve sivil kuruluşların faaliyetlerini değerlendiren araştırmalar yapmak, konunun uzmanlarıyla paylaşmak,
  5. Yurtiçi ve yurt dışında KKTC’nin sorunları ile ilgili incelemeler, araştırmalar yapan ve raporlar hazırlayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Bu amaçlarını gerçekleştirmek için de şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:a) Kuzey Kıbrıs tarihi, eğitimi, ekonomisi, hukuku ve vatandaşlara yönelik her türlü sosyal ve kültürel uygulamalar hakkında araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek.b) Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle işbirliği imkânlarını geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak.c) Türkiye’de ve dünyada KKTC’yi ilgilendiren konularda çalışan bilim adamları ile işbirliği yapmak.ç) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası konferans, seminer, kongre, panel, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya düzenlenmesine katkıda bulunmak.d) Üniversitede faaliyet alanı ile ilgili bölgesel ve küresel kapsamda uzmanlar, deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek, bu amaçla eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenlemek ve sertifikalar vermek.e) Yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, akademiler ve enstitüler ile öğretim elemanı, araştırmacı ve lisansüstü öğrenci değişimini sağlamak.f) Bilimsel araştırma ve incelemeler sonucunda elde edilen bilgileri kitap, makale ve rapor halinde yayımlamak.g) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde projeler üretmekh) Çalışma alanıyla ilgili süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.ı) Yönetim Kurulunun belirleyeceği diğer konularda çalışmalar yapmak.g) Üniversite akademik ve idari personel ile öğrenciler yaşam boyu öğrenme programları geliştirmek