DERS İÇERİKLERİ
1. YARIYIL
HUK101 Hukuk Başlangıcı
Hukukun Tanımı, Toplumsal Norm Kategorileri ve Hukuk arasındaki İlişki, Hukukun Fonksiyonları, Adalet, Adaletin Türleri, Hukuksal Bilginin Niteliği, Hukukun Kaynakları, Hukukun Dalları, Hukukun Yürürlüğü, Hukukun Uygulanması, İçerik Açısından Hukukun Uygulanması, Hukukun Anlam Açısından Uygulanması, Hukukun Yorumu, Boşluk Doldurma ve Takdir Yetkisi, Hukuk Sistemleri
Kaynak Kitaplar:
BİLGE, Necip; Hukuk Başlangıcı (Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları), 25. Baskı, Ankara 2008
CANSEL, Erol / ÖZEL, Çağlar; Hukuk Başlangıcı, Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları, 3. Baskı, Ankara 2008
GÖZÜBÜYÜK, Şeref; Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 29. Baskı, Ankara 2008
SÜMER, Haluk Hadi / ULUKAPI, Ömer; Temel Hukuk Bilgisi, Güncellenmiş 6. Baskı, Mimoza Yayınları, Konya 2011
HUK103 Medeni Hukuk (Giriş - Kişiler Hukuku)
Medeni Hukuk (Giriş ve Kişiler Hukuku) dersi, Medeni Hukuk hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Başlangıç Hükümleri, Medenî Hukukun ve Borçlar Hukukunun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku ana başlıkları altında işlenmektedir. Ders kapsamında, Medeni Hukukun temel kavramları, bu bağlamda hak kavramı, hakların kazanılması ve kaybedilmesi, hakların korunması, hakların kazanılmasında iyiniyetin rolü ile hakların kullanılmasında dürüstlük kuralına uyma zorunluluğu, kişilik kavramı, hak ehliyeti, fiil ehliyeti, kişiliğin korunması ve tüzel kişiler gibi konulara ilişkin teorik bilgi aktarımı aracılığı ile genel kurallar anlatılmakta ve ders içeriğine ilişkin kuralların pekiştirilmesi ve uygulanmasının da incelenmesi amacıyla pratik çalışmalar yapılmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
EDİS, Seyfullah; Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Ankara 1979.
ÖZTAN, Bilge; Medeni Hukukun Temel Kavramları, 32. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011.
ZEVKLİLER, Aydın / GÖKYAYLA, K. Emre / ACARBEY, M. Beşir; Medeni Hukuk Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Savaş Yayınları, Ankara 1995.
HUK105 Anayasa Hukuku I
Türk Anayasa Hukukunun tarihî gelişimini (1876, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları) ve 1982 Anayasasının temel ilkelerini, yasama, yürütme ve yargı organlarının düzenlenişi ve aralarındaki ilişkilerini öğretmek.
Kaynak Kitaplar:
KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 7. Baskı, 2011.
GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ders Kitabı, 2. Baskı, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa 2011.
GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2011.
ÖZBUDUN, Ergün; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, 10. Bası, Ankara 2009.
TANÖR, Bülent / YÜZBAŞIOĞLU, Necip; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayın, İstanbul 2011.
TEZİÇ, Erdoğan; Anayasa Hukuku, Tıpkı 21. Bası, Beta Yay., İstanbul 2017.
HUK107 Roma Hukuku
Kaynak Kitaplar:
AKINCI, Şahin; Roma Hukuku Dersleri,
ERDOĞMUŞ, Belgin / TAHİROĞLU Bülent; Roma Hukuku Dersleri,
ERDOĞMUŞ, Belgin / TAHİROĞLU, Bülent; Roma Hukuku Dersleri Tarihi Giriş / Hukuk Tarihi / Genel Kavramlar / Usul Hukuku, Der Yayınları, İstanbul 2005.
HUK109 İktisat I
Bu derste giriş mahiyetinde olmak üzere, iktisadi hayat, iktisadi olay, iktisadi olayın tarafları, bunların davranış tarzları, fayda ve kâr maksimizasyonu, milli gelirin teşekkülü, para ve fonksiyonları, iktisadi büyüme ve iktisadi sistemler gibi temel konular görülecektir.
Kaynak Kitaplar:
DİNLER, Zeynel; İktisada Giriş, 17. Baskı, Ekin Yayınevi, 2011.
ORHAN, Osman / ERDOĞAN, Seyfettin; İktisada Giriş, Palme Yayıncılık, 2010.
ÜNSAL, Erdal; İktisada Giriş, İmaj Yayıncılık, 2011.
TDE115 Türk Dili ve Osmanlıca I (ÜTD101 Türk Dili I)
Dilin özellikleri ve sosyal hayatımızdaki yeri, Türkçenin tarihî dönemleri, ses bilgisi, anlam ve görevleri bakımından kelimeler, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete-dergi çalışmaları ve uygulamaları.
Kaynak Kitaplar:
ERGİN, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 1999.
ERGÜZEL, Mehdi; Dil ve Kültür Üzerine Yazılar I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2007.
GÜLENSOY, Tuncer; Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, TDK Yayınları, Ankara, 2007.
KORKMAZ, Zeynep / GÜLENSOY, Tuncer / ERCİLASUN, Ahmet B.; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001.
ÖZKAN, Mustafa; Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
UÇAR, İlhan; İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri, Cantekin Matbaacılık, Ankara 2007.
YAMAN, Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul 2007.
YAVUZ, Kemal / YETİŞ, Kâzım / BİRİNCİ, Nejat; Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul 2001.
Yazım Kılavuzu; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
TRH115 Osmanlı Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi (TRH116 İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri I)
Modern Türkiye´nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Kaynak Kitaplar:
ALPARGU, Mehmet / ÖZÇELİK, İsmail / YAVUZ, Nuri; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2003.
Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1983.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1990.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1987.
İNAN, Afet; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1998.
İslâm Ansiklopedisi, “Atatürk” maddesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul 1967.
Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi
İNG101 İngilizce I
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri
Kaynak Kitaplar:
Essential Grammar in Use (Oxford Dictionary)
Passport To English
2. YARIYIL
HUK104 Medeni Hukuk (Aile Hukuku)
Kaynak Kitaplar:
AKINTÜRK, Turgut; Aile Hukuku, İstanbul 2008.
DURAL, Mustafa / OĞUZ, Tufan / GÜMÜŞ, Alper; Türk Özel Hukuku, C. III, Aile Hukuku, 5. Baskı, Filiz Kitabevi, 2012.
KARAMAN, Derya / AKINTÜRK, Turgut; Türk Medeni Hukuku 2, Aile Hukuku, 13. Baskı, 2011.
KARAMAN, Derya / AKINTÜRK, Turgut; Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, Cilt: 2, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2011.
TEKİNAY, Selahattin Sulhi; Türk Aile Hukuku,
HUK106 Anayasa Hukuku II
1982 Anayasasının yapılış süreci, Cumhuriyetin niteliklerini oluşturan insan haklarına saygılı, demokratik, laik, sosyal, Atatürk Milliyetçiliğine bağlı devlet ile hukuk devleti ilkeleri ve bu ilkelerin Anayasanın diğer maddelerindeki yansımaları ele alınıp incelenecektir. Anayasanın devlet örgütlenmesine ilişkin modeli ise, yasama yetkisi ve milletvekilliğine bağlanan sonuç ve ayrıcalıklar, yürütmenin siyasal bakımdan sorumlu kanadını oluşturan Bakanlar Kurulunun oluşumu ve işlevleri, yürütmenin siyasal bakımdan sorumsuz kanadını oluşturan ve "Devletin başı" sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanının konumu ile yasama ve yürütmenin karşılıklı ilişkileri başlıklarında irdelenecektir.
Kaynak Kitaplar:
GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ders Kitabı, 2. Baskı, Ekin Kitapevi Yayınları, Bursa 2011.
GÖZLER, Kemal; Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa 2011.
KABOĞLU, İbrahim Ö., Anayasa Hukuku Dersleri (Genel Esaslar), 7. Baskı, 2011.
ÖZBUDUN, Ergün; Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, 10. Bası, Ankara 2009.
TANÖR, Bülent / YÜZBAŞIOĞLU, Necip; 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta Basım Yayın, İstanbul 2011.
TEZİÇ, Erdoğan; Anayasa Hukuku, Tıpkı 21. Bası, Beta Yay., İstanbul 2017.
HUK102 Türk Hukuk Tarihi
Dersin amacı öğrencilerin derinlikli bir tarih anlayışıyla hukukî meseleleri ele alıp yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Bu amaçla Türklerin İslâmiyet’e girmeden önceki hukuk uygulamaları, İslâm hukuku, Osmanlı Devletinin örfî hukuku, Tanzimattan sonraki ve Cumhuriyet dönemindeki kanunlaştırma hareketleri anlatılmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
AYDIN, Akif; Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2009.
KOZAK, İbrahim Erol; Genel Hukuk Tarihi,
ÜÇOK, Coşkun / MUMCU, Ahmet / BOZKURT, Gülnihal; Türk Hukuk Tarihi, 14. Baskı, 2010.
HUK110 İktisat II
Kaynak Kitaplar:
TDE116 Türk Dili ve Osmanlıca II (ÜTD102 Türk Dili II)
Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları.
Kaynak Kitaplar:
ERGİN, Muharrem; Türk Dil Bilgisi, Bayrak Yay., İstanbul 1999.
ERGÜZEL, Mehdi; Dil ve Kültür Üzerine Yazılar I, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2007.
GÜLENSOY, Tuncer; Türkçe El Kitabı, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
Güncel Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu Etkileşimli Yoğun Diski, TDK Yayınları, Ankara, 2007.
KORKMAZ, Zeynep / GÜLENSOY, Tuncer / ERCİLASUN, Ahmet B.; Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Yargı Yay., Ankara 2001.
ÖZKAN, Mustafa; Yüksek Öğretimde Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Filiz Kitabevi, İstanbul 2001.
Türkçe Sözlük; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
UÇAR, İlhan; İletişim Beden Dili ve Sunum Teknikleri, Cantekin Matbaacılık, Ankara 2007.
YAMAN, Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul 2007.
YAVUZ, Kemal / YETİŞ, Kâzım / BİRİNCİ, Nejat; Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul 2001.
Yazım Kılavuzu; TDK Yayınları, Ankara, 2005.
TRH116 Türk Modernleşmesi ve İnkılap Tarihi (TRH116 İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri II)
Modern Türkiye’nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler
Kaynak Kitaplar:
ALPARGU, Mehmet / ÖZÇELİK, İsmail / YAVUZ, Nuri; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ankara 2003.
Atatürkçülük, I, II, III, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara 1983.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, II, III, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yayınları, Ankara 1990.
Atatürk İnkılabı, Kültür Bakanlığı, Ankara 1990.
AYBARS, Ergün; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, İzmir 1987.
İNAN, Afet; Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, Ankara 1998.
İslâm Ansiklopedisi, “Atatürk” maddesi, Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 1990.
Kemal Atatürk, Nutuk I, II, III, İstanbul 1967.
Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi
İNG102 İngilizce II
Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri.
Kaynak Kitaplar:
Essential Grammar in Use Oxford Dictionary
Passport To English
Fakülte Seçimlik I Dersleri
3. YARIYIL
HUK205 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler)
Sözleşme kavramı ve türleri, sözleşmenin kurulması, sözleşmenin geçerliliği için aranan koşullar, temsil, borçların yerine getirilmesi, borçların yerine getirilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, haksız eylemler, nedensiz (sebepsiz) zenginleşme, özellik gösteren borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli.
Kaynak Kitaplar:
EREN, Fikret; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Beta Yay., 12. Baskı, 2011.
KAYIHAN, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2012.
KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 2012.
OĞUZMAN, Kemal / ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
REİSOĞLU, Sefa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay. 2011.
HUK201 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler)
Dersin içeriğini, cezanın amacı, suç politikasının temel ilkeleri olarak kanunilik, kusur ve hümanizm ilkeleri, ceza kanunun yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması ile suç ve yaptırım teorisi oluşturmaktadır. Suç teorisi bağlamında suçun unsurları olarak, maddi unsurlar ve bu çerçevede suçun konusu, suçla korunan hukuki değer, fiil (=hareket) netice, neticeli suçlarda nedensellik bağı ve objektif isnadiyet ele alınmaktadır. Manevi unsurlar çerçevesinde kast ve türleri ile taksir ve türlerinin incelenmesinden sonra hukuka aykırılık unsuru ve bu bağlamda hukuka uygunluk nedenleri ele alınmaktadır. Suçun unsurlarından sonra kusur konusu çerçevesinde kusur yeteneği, kusurluluğu kaldıran veya azaltan haller ile mazeret sebepleri irdelenmekte ve son olarak hata halleri anlatılmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Öztürk, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (2006);
Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler (2009);
İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);
Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler Turhan Kitapevi (2011);
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler(2009);
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler (2006);
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı (2006).
HUK207 Devletler Genel Hukuku I
Milletlerarası Hukukun tanımı, gelişimi ve diğer hukuk dallarından ayırt edici özellikleriyle bu hukuk alanının tanıtılması ele alınan ilk konuları oluşturmaktadır. Bunların ardından, milletlerarası hukukun dayanağını açıklayan teoriler ile kuramsal altyapının oluşturulması ile öğrenciler açısından derse ilişkin temeller atılmaktadır. Bunu takiben, ana başlıklarıyla, milletlerarası hukukun kaynakları (örf ve âdet hukuku, hukukun genel ilkeleri, içtihat, doktrin), milletlerarası hukukî işlemler (tek taraflı hukukî işlemler: tanıma, vazgeçme, tebliğ ve protesto; iki taraflı hukukî işlemler: andlaşma) ele alınmaktadır. Milletlerarası hukukta iki taraflı hukukî işlemlerden andlaşmalar, 1969 Viyana Andlaşmalar Hukukuna Dair Sözleşme hükümleri çerçevesinde, bazıları örf-âdet kuralı haline gelen normlarıyla beraber geniş kapsamda incelenmektedir. Bu bağlamda, sırasıyla, andlaşma yapma yetkisi, andlaşma akdetme usulü, andlaşma metninin hazırlanması ve tevsiki, andlaşmanın bağlayıcılık kazanması ve yürürlüğe girişi aşamaları tek tek ele alınmaktadır. Çekinceler, ayrı bir bahis olarak ortaya konduktan sonra, andlaşmaların iç hukukta akdi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları ışığında, uygulamada andlaşmaların akdi üzerindeki sorunlar üzerinde durulmaktadır. Andlaşmaların hukukî geçerlilik koşulları, andlaşmaların üçüncü devletler üzerindeki etkileri, çatışan hükümler getiren andlaşmalar anlatıldıktan sonra, "en çok gözetilen ulus kaydı" kavramı incelenmektedir. Andlaşmaların yorumlanması konusunun ardından andlaşmaların sona ermesi ve en son olarak da milletlerarası hukuk ve iç hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler (kaynaklararası ilişkiler) ele alınarak ders içeriği tamamlanmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri Cilt: I, Turhan Kitabevi, 2011.
İlyas Doğan, Devletler Hukuku; Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2008.
HUK203 İdare Hukuku I
İdare hukukuna giriş, hukuk devleti, idari işlemler ve eylemler, idare örgütü, idarenin görev ve yetkileri ve öteki idare hukuku konuları
Kaynak Kitaplar:
Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel, İdare Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi, 2012
GÜNDAY, Metin İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı, 2011.
Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 1), Turhan Kitabevi, 2011.
HUK211 Kamu Maliyesi
Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu Kamu sektörü ve kamu hizmetlerinin incelenmesi, Kamu harcamalarının nitel ve nicel gelişimi, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Kamu gelirlerinin tanımlanması, vergi teorisinin incelenmesi, Yerel yönetim maliyesi, kamu iktisadi teşebbüsleri ve borçlanma.
Kaynak Kitaplar:
Aytaç Eker, Kamu Maliyesi, İzmir, 2007.
Fakülte Seçimlik II Dersleri
Üniversite Seçimlik I Dersleri
4. YARIYIL
HUK206 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler)
Borçların ifası, borçların ifa edilmemesinin sonuçları, borçların sona ermesi, özellik arzeden borç ilişkileri, alacağın temliki ve borcun nakli
Kaynak Kitaplar:
EREN, Fikret; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Beta Yay., 12. Baskı, 2011.
KAYIHAN, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara 2012.
KILIÇOĞLU, Ahmet; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, 2012.
Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Cilt 1, Cilt Iıı, İstanbul, 2008
OĞUZMAN, Kemal / ÖZ, M. Turgut; Borçlar Hukuku Genel Hükümler,
REİSOĞLU, Sefa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yay. 2011.
HUK202 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler)
Dersin içeriğinde suç politikası ilkeleri ışığında tüm suçlar bakımından ortak olan suçun özel görünüm şekilleri ve bu bağlamda teşebbüs, iştirak ve içtima konuları, gönüllü vazgeçme ve etkin pişmanlık kurumları yer almaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında suçun özel görünüm şekillerine değinildikten sonra yaptırım teorisine geçilmektedir. Bu bölüm esas olarak cezalar ve güvenlik tedbirlerinden oluşmaktadır. Cezanın amacı, nitelikleri, türleri ile seçenek yaptırımlar, erteleme müessesi, koşullu salıverilme ve uzlaşma kurumu ele alınmaktadır. Güvenlik tedbirleri kısmında ise belli haklardan yoksun bırakılma, müsadere, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri, suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular, sınır dışı edilme, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri ve denetimli serbestlik tedbiri incelenmektedir. Son olarak da cezanın belirlenmesi ve bireyselleştirmesindeki esaslara da yer verilmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Bahri Öztürk/Mustafa R. Erdem, Öztürk, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (2006);
Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler (2009);
İzzet Özgenç, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);
Mahmut Koca/İlhan Üzülmez, Türk Ceza Hukuku Seçkin Yayıncılık (2011);
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler Turhan Kitapevi (2011);
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler(2009);
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler (2006);
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler (Açıklamalı-Şematik Çalışma Kitabı (2006).
 
HUK208 Devletler Genel Hukuku II
Kaynak Kitaplar:
HUK204 İdare Hukuku II
İdari Teşkilat, Kamu hizmeti, Kolluk, Özendirme ve destekleme faaliyetleri, Kamu malları, Kamu personeli konularında genel, öz ve uygulamaya yönelik bilgiler verilmektedir
Kaynak Kitaplar:
Çağlayan, Ramazan, İdari Yargılama Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2012.
Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel, İdare Hukukuna Giriş Ekin Yayınevi, 2012
Günday, Metin İdare Hukuku, İmaj Yayıncılık, 10. Baskı, 2011.
Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 1), Turhan Kitabevi, 2011.
Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku (Cilt: 2) İdari Yargılama Hukuku
HUK210 Muhasebe
Kaynak Kitaplar:
Fakülte Seçimlik III Dersleri
Üniversite Seçimlik II Dersleri
5. YARIYIL
HUK301 Borçlar Hukuku I (Özel Hükümler)
Ders kapsamında temlik borcu doğuran sözleşmeler, teminat borcu doğuran sözleşmeler, iş görme borcu doğuran sözleşmeler, ortaklık sözleşmeleri, kullandırma borcu doğuran sözleşmeler, muhafaza borcu doğuran sözleşmeler, sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler anlatılacak ve uygulamayı daha iyi kavratmak amacıyla pratik çalışmalar yapılacaktır.
Kaynak Kitaplar:
Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Fahrettin Aral, Özel Borç İlişkileri
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
Kayıhan, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.
Zevkliler, Aydın - Gökyayla, Emre Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 2010.
HUK303 Ceza Hukuku I (Özel Hükümler)
Dersin içeriğini ceza hukuku genel hükümler dersinde öğrenilen bilgilerin belli suç tipleri incelenerek uygulanması oluşturmaktadır. Bu ders bağlamında uluslararası suçlar, kasten insan öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet , cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hürriyete karşı suçlar, şerefe karşı suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, dolandırıcılık), kamunun sağılığına karşı suçlar, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar, görevi kötüye kullanma suçu, zimmet suçu, irtikap suçu, ve rüşvet suçu ele alınmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Durmuş Tezcan/M. Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (2008),
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 2011;
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Özel Hükümler(2009).
Veli Özer Özbek, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler , Seçkin Yayıncılık, 2011.
HUK305 Eşya Hukuku I
Eşya hukukun temel kavramları, zilyetlik ve tapu sicili konuları, taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti ayırımları, taşınmaz mülkiyetinin özel bir türü olan kat mülkiyeti, sınırlı ayni hak kavramı v ebu bağlamda irtifak hakları, taşınmaz yükümlülüğü ve rehin hakları konuları
Kaynak Kitaplar:
ERMAN, Hasan; Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2011.
Oğuzman / Seliçi / Oktay-Özdemir, Eşya Hukuku.
Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Eşya Hukuku.
HUK307 İdari Yargılama Hukuku I
Kaynak Kitaplar:
HUK309 Ticaret Hukuku (Ticari İşletme)
Ticari iş, ticari hükümler, ticari davalar, ticari işletme, tacir kavramı ve tacir olmanın sonuçları, esnaf, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, tacir yardımcıları.
Kaynak Kitaplar:
Hüseyin Ülgen/Ömer Teoman/Mehmet Helvacı/Abuzer Kendigelen/Arslan Kaya/Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
KAYIHAN, Şaban Yeni TTK’ya göre Ticari İşletme Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.
Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13. Bası, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2009.
Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme Rehni Kanunu, Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.
HUK311 Hukuk Felsefesi
Giriş (Genel Kavramlar ve Tanımlar), Felsefe, Bilim, Felsefenin İnceleme Alanları (Varlık, Bilgi ve Değer), Bilimsel Bilgi, Hukuk Felsefesi, Hukuk Tarihi, Hukuk Sosyolojisi, Dogmatik Hukuk, Ahlâk ve Hukuk İlişkisi;
Kaynak Kitaplar:
Aral, Vecdi, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, 1. Baskı, Xii Levha Yayıncılık, Ekim 2010.
Arslan Topakkaya, Hukuk Ve Adalet, Yetkin Yayınları, 2010.
Ernest E. Hirş, Hukuk Felsefesi Ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Bankacılık Ve Enstitü Yayınları, 2001.
GÜRİZ, Adnan; Hukuk Felsefesi, 6. Baskı, Siyasal Kitabevi, 2007.
Kuçuradi, İoanna; Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Mart 2011, İstanbul.
HUK313 Medeni Yargılama Hukuku I
Özel hakların teminat altına alınması ve kabul ettirilmesi ile gerçek hukuki durumun tespit edilmesine hizmet eden Medeni Usul Hukukunun amaçlarının kavranılması, Medeni Usul Hukukuna hakim olan ilkeler ve ilk derece mahkemelerinde uygulanacak olan yargılama kuralları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yargı organlarının teşkilatına da değinilmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Doç. Dr. Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2004
Doç. Dr. Abdurrahim Karslı/ Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu/ Araş. Gör. Evren Koç, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4. Baskı, İstanbul, 2008
Prof. Dr. Baki Kuru/ Prof. Dr. Ramazan Aslan/ Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 20. Baskı, Ankara, 2009
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/ Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Doç. Dr. Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2009
Prof. Dr. Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2009
Prof. Dr. Yavuz Alangoya/ Prof. Dr. Kamil Yıldırım/ Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009
HUK315 Vergi Hukuku I
Türkiyede yürürlükte bulunan vergilere ilişkin genel kuralların ve vergisel yükümlülüklere uyulmaması halinde söz konusu olan yaptırımlara ilişkin temel kurallar ile vergi uyuşmazlıklarının ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.
Kaynak Kitaplar:
Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler
KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, Ders Kitabı, Yetkin Yay., 2017.
KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Hukuku Uygulamaları, Pratik Çalışma Kitabı, Yetkin Yay., 2016.
Fakülte Seçimlik IV Dersleri
6. YARIYIL
HUK302 Borçlar Hukuku II (Özel Hükümler)
Borçların İfası Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları Borçların Sona Ermesi Özellik Arzeden Borç İlişkileri Alacağın Temliki ve Borcun Nakli
Kaynak Kitaplar:
Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler
Fahrettin Aral, Özel Borç İlişkileri
Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri
KAYIHAN, Şaban; Yeni Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku Ders Kitabı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2012.
Zevkliler, Aydın - Gökyayla, Emre Borçlar Hukuku – Özel Borç İlişkileri, Turhan Kitabevi, 2010.
HUK304 Ceza Hukuku II (Özel Hükümler)
Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtay?ın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Durmuş Tezcan/M. Ruhan Erdem/R. Murat Önok, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku (2008),
Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökcen/A.Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Özel Hükümler, Turhan Kitapevi, 2011;
Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Özel Hükümler(2009).
Veli Özer Özbek, Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler , Seçkin Yayıncılık, 2011.
HUK306 Eşya Hukuku II
Bu ders kapsamında sınırlı aynî hak kavramı; irtifak hakları; taşınmaz mükellefiyeti; rehin hakkı kavramı; taşınmaz ve taşınır rehni türleri ele alınmaktadır
Kaynak Kitaplar:
ERMAN, Hasan; Eşya Hukuku Dersleri, Der Yayınları, 2011.
Ertaş: Eşya Hukuku
Gürsoy/Eren/Cansel: Eşya Hukuku
M.R. Karahasan: Eşya Hukuku
Seliçi/Oğuzman: Eşya Hukuku,
Tekinay / Akman / Burcuoğlu / Altop, Eşya Hukuku.
HUK308 İdari Yargılama Hukuku II
Kaynak Kitaplar:
HUK310 Ticaret Hukuku (Şirketler Hukuku)
Adi ortaklık, ticaret ortaklıklarının genel hükümleri, kollektif, kommandit, anonim ve limited ortaklıkların kuruluşu,organları,ortaklar arasında değişiklikler, ortakların hak ve yükümlülükleri, ortaklığın sona ermesi.
Kaynak Kitaplar:
KAYIHAN, Şaban Yeni TTK’ya göre Şirketler Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.
Oğuz İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Filiz Kitabevi, İstanbul 2005.
Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve ilgili mevzuat.
HUK312 Hukuk Sosyolojisi
Hukuk Fakültesi Üçüncü sınıf öğrencilerinin Hukuk Sosyolojisine giriş yapmalarını ve hukuk sosyolojisinin temel uğraş alanlarını edinerek, hukuka sosyolojik bakışı yakalamaları açısından donanımlarını sağlamak
Kaynak Kitaplar:
Ernest E. Hirş; Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Bankacılık ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2001.
GÜRKAN, Ülker; Hukuk Sosyolojisine Giriş, 4. Baskı, Ankara 2011
Prof. Dr. Yasemin Işıktaç, Hukuk Sosyolojisi, Filiz Kitapevi, 2008 İstanbul.
TOPÇUOĞLU, Hamide, Hukuk Sosyolojisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1969.
HUK314 Medeni Yargılama Hukuku II
Yerel mahkemelerdeki yargılamada uygulanacak olan yargılama kurallarının yanı sıra kanun yolları ve alternatif yargı olarak tahkim incelenmektedir. Üst yargı organı olan Yargıtayın örgütlenme biçimine de değinilmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Doç. Dr. Abdurrahim Karslı, Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmaları, 2. Baskı, İstanbul, 2004
Doç. Dr. Abdurrahim Karslı/ Yard. Doç. Dr. Abdurrahman Kavasoğlu/ Araş. Gör. Evren Koç, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 4. Baskı, İstanbul, 2008
Prof. Dr. Baki Kuru/ Prof. Dr. Ramazan Aslan/ Prof. Dr. Ejder Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 20. Baskı, Ankara, 2009
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/ Prof. Dr. Oğuz Atalay/ Doç. Dr. Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 8. Baskı, Ankara, 2009
Prof. Dr. Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 7. Baskı, İstanbul, 2000
Prof. Dr. Timuçin Muşul, Medeni Usul Hukuku, Ankara, 2009
Prof. Dr. Yavuz Alangoya/ Prof. Dr. Kamil Yıldırım/ Prof. Dr. Nevhis Deren-Yıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları, 7. Bası, İstanbul, 2009
HUK316 Vergi Hukuku II
Türkiye’de yürürlükte bulunan vergilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini sağlamak ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi konusunda öğrencilere bilgi ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır.
Kaynak Kitaplar:
Abdurrahman Akdoğan, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi
Kamil Mutluer, Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler
KARAKOÇ, Yusuf; Genel Vergi Hukuku, Ders Kitabı, Yetkin Yay., 2017.
KARAKOÇ, Yusuf; Vergi Hukuku Uygulamaları, Pratik Çalışma Kitabı, Yetkin Yay., 2016.
Fakülte Seçimlik V Dersleri
7. YARIYIL
HUK401 Genel Kamu Hukuku (Devlet Teorisi)
Hukuk biliminin bir alt disiplini olarak Genel Kamu Hukukunun iki ana inceleme konusu vardır. Bunların birincisi devlet örgütünün kökeni, oluşumu ve işleviyle ilgili görüşlerdir. Buna Devlet Doktrinleri veya Siyasal Düşünceler Tarihi denir. Genel Kamu Hukukunun ikinci inceleme konusu, kişinin devlete karşı korunması sorunsalını, yani devlet iktiranın sınırlanmasını ele alır. Buna da Temel Hak ve Özgürlükler denilmektedir. Devlet Doktrinleri ve Temel Hak ve Özgürlükler birbirine çok bağlıdırlar. Çünkü devlet ve iktidar, otorite ve buna bağlı olarak zorlama yetkisi vermekte ve bireyler buna karşı zayıf ve korumasız kalmaktadırlar. İşte Temel Hak ve Özgürlükler kavramı bireylerin devlet otoritesine karşı korunmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla Genel Kamu Hukuku, bir yanda devletin kökeni ve oluşumu diğer yanda ise temel hak ve özgürlükleri öğrencilere aktarmak işlevini görmektedir. Derste, ders saatleri sınırlı olduğu için devlet üzerine görüş ortaya atan düşünürlerin, filozofların ve hukukçuların bütün fikirleri incelenmeyecektir. Bunun yerine her düşünce akımını en iyi yansıtan düşünür üzerinde durulmaktadır. Amaç, ana hatlarıyla devlet örgütünü açıklamaya çalışan görüşleri tanıtıp bu alanda geniş bilgi edinmek isteyenlere çalışma kolaylığı sağlamaktadır. Genel Kamu Hukuku dersinin temel hak boyutunda ise, devlet iktidarının sınırlanması problemi önce tarihsel bir perspektiften ele alınmakta, daha sonra ise 20. yüzyılda ortaya çıkmış ulusal ve uluslararası belgeler ana hatlarıyla incelenmektedir. Böylece öğrenciye, hem yürürlükte olan temel hak ve özgürlüklerin bilgisi verilmekte hem de temel hak ve özgürlükler kavramının arka planında yer alan düşünce akımları gösterilmektedir. Genel Kamu Hukuku dersinde ilk olarak, batılı insan hakları anlayışının evrimi ve kurumsallaşması süreci; siyasi düşünce tarihi, devlet kuramı ve bunlara zemin oluşturan tarihsel olgu ve olaylar dikkate alınarak açıklanmaktadır. Bu çerçevede, Antik Yunandan Aydınlanma evresine kadarki modern öncesi dönem, bunu izleyen burjuva devrimi ve insan hakları öğretisinin filizlenmesi, işçi sınıfı mücadelesi ve ikinci kuşak hakların yükselişi temel inceleme alanlarını oluşturmaktadır. Ardından Asya, Afrika ve İslam kültür çevrelerinde bu süreçte insan hakları anlayışının kuramsal ve kurumsal gelişimi ortaya konmaktadır. Son olarak ise, açıklanan bu temel üzerinde şekillenen ulusal üstü insan hakları hukukunun, 20. yüzyılın ilk yarısında uluslararası hukuk düzleminde geçirdiği dönüşüm aktarılmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Bihterin Vural Dinçkol, Mehmet Akad, Genel Kamu Hukuku
Oktay Uygun, Kamu Hukuku İncelemeleri
HUK403 Ceza Yargılaması Hukuku I
Ceza yargılaması hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Hakan Hakeri, Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku
HUK405 İcra-İflas Hukuku I
İcra hukukunun kapsamını, alacaklının maddi hukuka ilişkin taleplerinin sağlanması amacıyla, yine alacaklının talebi üzerine başlayan ve kamusal bir faaliyet olan cebri icra faaliyetinin devletin görevli ve yetkili cebri icra organları tarafından yerine getirilmesi gereken kanunun öngördüğü sistematik bir yapı oluşturmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Baki Kuru, Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku
HUK407 İş Hukuku I (Bireysel)
İşçilerin işverenleri ile bireysel düzeydeki karşılıklı ilişkilerinin düzenlendiği hukuk dalıdır. Bireysel İş Hukukunun kapsamına iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesi türleri, iş sözleşmesinin kurulması, işçi ve işverenlerin sözleşmeden doğan karşılıklı hak ve borçları, iş sözleşmesinin askıya alınması, sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona ermesinin diğer sonuçları, işin düzenlenmesi (çalışma ve dinlenme süreleri), iş sağlığı ve güvenliği, istihdam ve iş aracılığı, iş denetimi ve kamusal yaptırımların uygulanması gibi konular girmektedir.
Kaynak Kitaplar:
ÇELİK, Nuri / CANİKLİOĞLU, Nurşen / CANBOLAT, Talat; İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 30. Bası, Beta Yay., 2017.
DEMİRCİOĞLU, Murat / CENTEL, Tankut; İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 19. Bası, Beta Yay., 2016.
EYRENCİ, Öner / TAŞKENT, Savaş / ULUCAN, Devrim; Bireysel İş Hukuku, 8. Baskı, Beta Yay., 2017.
NARMANLIOĞLU, Ünal; İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Beta Yay., 2014.
POYRAZ, Ercan; İş Hukuku, Seçkin Yay., 2011.
SÜMER, Haluk Hadi; İş Hukuku Uygulamaları, 6. Baskı, Seçkin Yay., 2016.
SÜMER, Haluk Hadi; İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş 22. Baskı, Seçkin Yay., 2017.
SÜZEK, Sarper; İş Hukuku, Yenilenmiş 14. Baskı, Beta Yay., 2017.
ŞAKAR, Müjdat; İş Hukuku Uygulaması, 12. Baskı, Beta Yay. 2018.
TUNÇOMAĞ, Kenan / CENTEL, Tankut; İş Hukukunun Esasları, Genel Kavramlar, İş Sözleşmeleri, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Arabuluculuk ve Tahkim, Grev ve Lokavt, 8. Baskı, Beta Yay., 2016.
HUK409 Sosyal Güvenlik Hukuku I
Kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğu olan sosyal güvenliğe ilişkin hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukuku?nun kapsamına, sosyal güvenlik kavramı, sosyal riskler, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, sosyal güvenlik kurumları, sosyal sigortaların özellikleri, finansmanı ve işveren yükümlülükleri, sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, hizmetlerin birleştirilmesi ve borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konular girmektedir.
Kaynak Kitaplar:
ALPER, Yusuf; Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1999.
ARICI, Kadir; Sosyal Güvenlik, Ankara 1999.
GEREK, Nüvit / ORAL, İbrahim; Sosyal Güvenlik Hukuku, Eskişehir 2008.
GÜZEL, Ali / OKUR, Ali Rıza / CANİKLİOĞLU, Nurşen; Sosyal Güvenlik Hukuku, 16. Bası, Beta Yay., İstanbul 2016.
KORKUSUZ, M. Refik / UĞUR, Suat; Yeni Mevzuata Göre Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Adana 2009.
SÖZER, Ali Nazım; Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 3. Bası, Beta Yay., 2017.
ŞAKAR, Müjdat; Sosyal Sigortalar Uygulaması, Yenilenmiş 12. Baskı, Beta Yay., 2017.
TUNCAY, A. Can / EKMEKÇİ, Ömer; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 19 uncu Bası, Bata Yay., İstanbul 2017.
UŞAN, M. Fatih; Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Seçkin Yay., Ankara 2009.
HUK411 Ticaret Hukuku (Kıymetli Evrak)
Kıymetli evrak kavramı, kıymetli evrakın türleri, kıymetli evrakın ziya ve iptali, nama, emre ve hamiline yazılı kıymetli evrakın özellikleri, kıymetli evrakta def?iler, kambiyo senedi kavramı, poliçe, bono ve çeke ilişkin yasal düzenleme, şekil şartları, devri, ödenmesi ve ödenmeme durumunda ortaya çıkan sonuçlar.
Kaynak Kitaplar:
KAYIHAN, Şaban, Yeni TTK’ya göre Kıymetli Evrak Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.
Mehmet Bahtiyar, Kıymetli Evrak Hukuku
Reha Poroy, Ünal Tekinalp, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları
HUK413 Miras Hukuku I
Mirasta hak sahipliği, vasiyetname, miras sözleşmesi, mirasın intikali ve taksim, mirasın reddi gibi konular
Kaynak Kitaplar:
Bilge Öztan, Miras Hukuku
Hasan Erman, Zahit İmre, Miras Hukuku
HUK415 Devletler Özel Hukuku (Uluslararası Özel Hukuk)
Yabancılar Hukuku, Vatandaşlık Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk Genel Prensipler, Vatandaşlığın kazanılması, kaybedilmesi, vatandaşlıktan çıkarma, çifte vatandaşlık gibi konuları içeren vatandaşlık hukuku ile yabancıların iş edinmesi, yabancıların taşınmaz edinmesi, yabancı sermaye, azınlık hakları gibi konulardan oluşan yabancılar hukuku konuları ele alınmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Aysel Çelikel, B. Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukuk
Fakülte Seçimlik VI Dersleri
8. YARIYIL
HUK402 Genel Kamu Hukuku (İnsan Hakları)
Devlet iktiranının birey lehine sınırlanmasını ifade eden ve bireyi bu iktidarın kötüye kullanılmasına karşı koruyan mekanizmalar vazeden insan hakları anlayışının günümüzdeki önemi giderek artmaktadır. Nitekim ülkemizi de yakından ilgilendirdiği üzere dünyanın hemen her bölgesinde ve global ölçekte kurulmuş bulunan hükümetler-arası örgütlere girmenin birinci ve en önemli koşuludur. İnsan Hakları Hukukunun temel inceleme konusu, insan haklarının tanınmasını, korunmasını ve geliştirilmesini amaçlayan çeşitli sistemlerin teknik hukuki analizidir. Bu yolla yürürlükteki insan hakları standartları açıklanarak öğrencinin bu standartların bilgisine ulaşması sağlanmaktadır. Bu bağlamda, başta ülkemizin de taraf olduğu, evrensel düzeyde Birleşmiş Milletler tarafından üretilen genel ve özel nitelikli başlıca insan hakları sözleşmeleri ile bölgesel düzeyde Avrupa Konseyi tarafından üretilmiş Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ayrıca Amerikan Devletleri Örgütü tarafından üretilmiş Amerikalılararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Afrika Birliği Örgütü tarafından üretilmiş Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı genel hatlarıyla incelenmektedir. Bölgesel ve uluslararası sistemlerin genel olarak analizinin yanı sıra, ilgili sözleşmelerde düzenlenen haklar, normatif unsurları ve içtihatlar ışığında incelenmektedir. Ayrıca, mekanizmaların işleyişinin anahtarı olan usul hukuku boyutu ele alınmaktadır. Bu belgelerin bir çoğuna Türkiyenin taraf bulunduğu; Anayasa (md. 90) uyarınca bu belgelerin iç hukukun bir parçasını teşkil ettiği; yargı yerleri dahil ulusal yetkili makamları bu standartların bağladığı; özellikle ulusal yüksek yargı yerleri tarafından olmak üzere, genel olarak ulusal mahkemelerce üretilen kararlarda anılan belgelerin değerlendirildiği ve kullanıldığı gözönünde bulundurularak, ders işlenmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Burak GEMALMAZ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Mülkiyet Hakkı, Beta, 2009
GÖZÜBÜYÜK, GÖLCÜKLÜ, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, 2007
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yay., 6. Baskı, İstanbul, Ekim 2007.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt I Bölgesel Sistemler, Legal Yayıncılık, 2010.
Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Belgeleri Cilt II ? Uluslararası Sistemler, Legal Yay., 2010
Mesut Gülmez, Birleşmiş Milletler Sisteminde İnsan Haklarının Korunması, TBB Yayınları, 2004
Münci KAPANİ, Kamu Hürriyetleri, Yetkin, 1993
HUK404 Ceza Yargılaması Hukuku II
Ceza yargılaması http://www.istanbul.edu.tr/hukuk/lisans_egitimi.htm - CEZA USUL HUKUKU I - II hukukunun temel kavramları incelendikten sonra madde, yer, kişi ve zaman bakımından uygulama alanı belirlenmektedir. Bunun yanı sıra ceza usul hukukunun temel ilkeleri, yargıç, savcı, sanık, müdafi, şahsi davacı ve müdahil gibi yargılama süjeleri, ceza yargılamasının konusu, koşula bağlanması, deliller, tutuklama, yakalama, el koyma, arama gibi yargılama önlemleri, ceza yargılamasının çeşitli aşamaları, yasa yolları, kesin hüküm ve ortadan kaldırılması çareleri ve özel yargılama yolları ele alınmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Hakan Hakeri, Yener Ünver, Ceza Muhakemesi Hukuku
HUK406 İcra-İflas Hukuku II
İflas hukukunun kapsamını, alacaklının maddi hukuka ilişkin taleplerinin sağlanması amacıyla, alacaklının talebi üzerine başlayan ve özel hallerde borçlunun talebi ile de gerçekleşen iflas prosedürünün yine kamusal bir faaliyet olması nedeniyle devletin görevli ve yetkili cebri icra organları tarafından yerine getirilmesi gereken kanunun öngördüğü sistematik bir yapı oluşturmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Baki Kuru, Ejder Yılmaz, İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, İcra ve İflas Hukuku
HUK408 İş Hukuku II (Sendikalar - Toplu İş Sözleşmesi)
İşçi ve işveren taraflarının kendi aralarında birleşerek sendikalar oluşturmaları sonucunda ortaya çıkan ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır. Toplu İş Hukukunun kapsamına sendikalar (sendika özgürlüğü ve hakkı, işçi ve işveren kuruluşlarının kuruluş, işleyiş, sona ermesi ve hükümleri), toplu iş sözleşmesi (toplu iş sözleşmesinin özellikleri ve yapılması, hükümleri, uygulanma alanı, değiştirilmesi, sona ermesi), toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları (arabuluculuk, grev-lokavt, grev-lokavt yasakları ve erteleme, toplu hak uyuşmazlıkları ve mahkemeye başvurma, özel hakeme başvurma, kanun dışı grev ve lokavt) gibi konular girmektedir.
Kaynak Kitaplar:
ÇELİK, Nuri / CANİKLİOĞLU, Nurşen / CANBOLAT, Talat; İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 30. Bası, Beta Yay., 2017.
DEMİRCİOĞLU, Murat / CENTEL, Tankut; İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 19. Bası, Beta Yay., 2016.
NARMANLIOĞLU, Ünal; İş Hukuku II, Toplu İş İlişkileri, Yeni Mevzuata Göre Yazılmış 3. Baskı, Beta Yay., 2016.
POYRAZ, Ercan; İş Hukuku, Seçkin Yay., 2011.
SÜMER, Haluk Hadi; İş Hukuku, Gözden Geçirilmiş 22. Baskı, Seçkin Yay., 2017.
ŞAKAR, Müjdat; İş Hukuku Uygulaması, 12. Baskı, Beta Yay. 2018.
TUNCAY, A. Can / KUTSAL, F. Burcu Savaş; Toplu İş Hukuku, 6. Bası, Beta Yay., 2017.
TUNÇOMAĞ, Kenan / CENTEL, Tankut; İş Hukukunun Esasları, Genel Kavramlar, İş Sözleşmeleri, Sendikalar, Toplu İş Sözleşmeleri, Arabuluculuk ve Tahkim, Grev ve Lokavt, 8. Baskı, Beta Yay., 2016.
HUK410 Sosyal Güvenlik Hukuku II
Kişilere belirli sosyal riskler karşısında ekonomik güvence sağlama görevine sahip kurum ve kurumlar topluluğu olan sosyal güvenliğe ilişkin hukuk dalıdır. Sosyal Güvenlik Hukukunun kapsamına, sosyal güvenlik kavramı, sosyal riskler, sosyal güvenliğin hukuk sistemimizdeki yeri, sosyal güvenlik kurumları, sosyal sigortaların özellikleri, finansmanı ve işveren yükümlülükleri, sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, sosyal sigorta türleri itibariyle kısa vadeli sigorta kolları, uzun vadeli sigorta kolları, işsizlik sigortası, hizmetlerin birleştirilmesi ve borçlanma yoluyla değerlendirilmesi gibi konular girmektedir.
Kaynak Kitaplar:
ALPER, Yusuf; Türkiye'de Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigortalar, İstanbul 1999.
ARICI, Kadir; Sosyal Güvenlik, Ankara 1999.
GEREK, Nüvit / ORAL, İbrahim; Sosyal Güvenlik Hukuku, Eskişehir 2008.
GÜZEL, Ali / OKUR, Ali Rıza / CANİKLİOĞLU, Nurşen; Sosyal Güvenlik Hukuku, 16. Bası, Beta Yay., İstanbul 2016.
KORKUSUZ, M. Refik / UĞUR, Suat; Yeni Mevzuata Göre Sosyal Güvenlik Hukukuna Giriş, Adana 2009.
SÖZER, Ali Nazım; Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Güncellenmiş 3. Bası, Beta Yay., 2017.
ŞAKAR, Müjdat; Sosyal Sigortalar Uygulaması, Yenilenmiş 12. Baskı, Beta Yay., 2017.
TUNCAY, A. Can / EKMEKÇİ, Ömer; Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 19 uncu Bası, Bata Yay., İstanbul 2017.
UŞAN, M. Fatih; Türk Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel Esasları, Seçkin Yay., Ankara 2009.
HUK412 Ticaret Hukuku (Deniz Ticareti - Sigorta)
Deniz ticaret hukukuna giriş, gemi, donatan ve kaptan, navlun sözleşmesi, gemi ve yük alacaklısı hakları ve deniz hukukunda zorunlu icra. Sigorta sözleşmesi ve özellikleri, sigorta türleri, sigorta sözleşmesi ve yanların borç ve yükümlülükleri, sigorta sözleşmesinin ve sigorta alacağının intikali.
Kaynak Kitaplar:
Rayegan Kender, Türkiye'de Hususi Sigorta Hukuku
HUK414 Miras Hukuku II
Kaynak Kitaplar:
HUK416 Avrupa Birliği Hukuku
Avrupa Birliğinin bütünleşme süreci, Avrupa Birliğini oluşturan kurumlar, kurumların yetki ve görevleri, işleyişi ve birbirleri ile ilişkileri, kurumsal yapının incelenmesi, Topluluk hukuku, Topluluk hukukunun kaynakları, Topluluk hukuku uyarınca açılabilecek dava tipleri, hukuki yetkilerin üye ülkeler ile Topluluk arasında paylaşımını belirleyen ilkeler, Toplulukta hukuk koyma sistemi ve Topluluk hukukunun temel doktrinleri, Ortak Pazarda malların, emeğin ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile yerleşme serbestisi, Topluluk rekabet hukuku.
Kaynak Kitaplar:
Avrupa Birliği Mevzuatı, Avrupa Toplulukları Mahkemesi Kararları.
Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınevi, 2. Bası, İstanbul 2000.
Şeref Ünal, Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınevi, Ankara 2007.
HUK418 Adli Tıp
Keşif muayenesi, otopsi, otopsi tutanağı ve raporu, ölüm nedenleri, yaralar gibi konular.
Kaynak Kitaplar:
İbrahim Tunalı, Adli Tıp
Fakülte Seçimlik VII Dersleri
SEÇMELİ DERSLER
1. ve 2. YARIYIL (1. SINIF)
ENF 101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Bilgisayar Temel Kavramları, İnternet Teknolojileri, Windows 7, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint kullanımı
Kaynak Kitaplar:
Microsoft Yayınları
SARI, İsmail BAĞCI, Ömer Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
3. ve 4. YARIYIL (2. SINIF)
HUK 251 Hukukta Metodoloji ve Araştırma Yöntemleri
Temel mantıki akıl yürütme yöntemleri: Tümevarım, tümdengelim, analoji. Yorum yöntemleri: Söze göre yorum, Mantıki-sistematik yorum Sübjektif-tarihi amaçsal yorum Objektif-amaçsal yorum Yargıcın hukuk yaratması: Yasa boşlukları ve yorum arasındaki farkı belirleme ölçütleri
Kaynak Kitaplar:
Prof.Dr.Yasemin Işıktaç - Yard.Doç.Dr.Sevtap Metin, HUKUK METODOLOJİSİ
HUK 253 Türkiye Ekonomisi
İktisadın konu, kapsam ve yöntemleri; arz-talep ve fiyat; tüketici davranışı; çeşitli piyasa yapıları; gelir dağılımı; dışsallıklar; kamu malları; Türkiye`den örnekler.
Kaynak Kitaplar:
Nurhan Yentürk, Yakup Kepenek, Türkiye Ekonomisi
Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Türkiye Ekonomisi
HUK 255 Siyasi Tarih
Bu ders kapsamında siyasi açıdan Fransız İhtilali, ABD’nin kuruluşu,, 19. yüzyılda Avrupa’daki önemli siyasi olaylar ve Osmanlı İmparatorluğu, Kolonizm, I. Dünya Savaşı ve sonuçları; Uzak Doğu ve Orta Doğu’daki olaylar ve 1950-1980 arasındaki önemli politik olaylar işlenmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Rıdvan Akın, Türk Siyasal Tarihi 1908-2000
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-2010)
HUK 257 Kriminoloji
Bu derste kriminolojinin konusu, tanımı, alanı, önemi, kriminolojik araştırmada metotlar, kriminolojinin tarihsel gelişimi ve teoriler çerçevesinde günümüz kriminolojisine göre suç nedenlerine diğer bir ifadeyle suçu açıklayan görüşlere değinilmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Füsun Sokullu Akıncı, Kriminoloji
Timur Demirbaş, Kriminoloji
HUK 259 Genel Muhasebe
Derste, muhasebenin temel denkliği (varlık=kaynak denkliği), muhasebe ve muhasebeleştirme süreci, Genel kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, nakit hareketlerinin, menkul kıymet hareketlerinin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari borç/alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Kaynak Kitaplar:
Akdoğan, Nalan ve Orhan Sevilengül (2003),Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.
Karabınar, Selahattin (2009), Muhasebe Öğrenmek İsteyenler İçin Genel Muhasebe, Sakarya Yayıncılık, Sakarya,
Küçüksavaş, Nihat (2000), Genel Muhasebe, Beta Yayınları, İstanbul.
Lazol, İbrahim, Genel Muhasebe, Ekin Kitabevi, Bursa
Örten, Remzi (2003), Genel Muhasebe, 3.Baskı, Gazi Üniv.İ.İ.B.F. Yayınları, Ankara.
Sevilengül, Orhan (2003), Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, 11.Baskı, Ankara
Yalkın, Yüksel Koç (2001), Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 12.Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara.
HUK 261 Proje Yönetimi ve Girişimcilik
Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Entegrasyon Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın Alma Yönetimi bilgi alanları çerçevesinde başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol ve kapatma süreçleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Proje Yönetimi-Kavramları, Metodolojisi ve Uygulamaları, Gökrem TEKİR, Çağlayan Kitabevi, 2006 (Ders Kitabı)
Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu 4.Baskı) PMI-Project Management Institute 2008
Project Management, The Managerial Process 4. Edition, Clifford F. Gray & Erik W. Larson 2008. Adım Adım Proje Yönetimi, Richard Newton, Optimist Yayınları, 2006.
HUK 252 Çevre Hukuku
Çevre Hukuku dersinde, niteliği gereği çok boyutlu olan Çevre Hukukunu hukukun üç disiplini temel alınarak incelenecektir Bu üç disiplinden; İdare Hukuku bağlamında idarenin, çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeleri ve bu düzenlemelerin yürütülmesine hakim olan temel ilkeler ele alınacaktır. Bu yönde üretilmiş olan kanun, tüzük ve yönetmelikler ile Danıştay içtihatları; dersin kaynaklarını oluşturmaktadır.Ceza Hukuku başlığı altında, Türk Ceza Kanununun çerçeve karşı suçlar bahsi incelenmesi ve Kabahatler Kanunu?nda düzenlenen idari yaptırımlar ve bu fiillerin TCK?da zikredilen suçlarla arasındaki ayrımın ortaya koyulması hedeflenmektedir.Hukukun genç bir dalı olan Uluslararası Çevre Hukuku, uluslararası hukukun ve ulusalüstü insan hakları hukukunun temel ilkeleri ve Uluslararası Adalet Divanı ile insan hakları denetim organlarının içtihatları ile halihazırda gelişmesini sürdürmektedir. Derslerde bu hukuk dalının bugün itibarı ile geldiği ve geleceğe yönelik olarak taşıdığı potansiyel tartışılacaktır.
Kaynak Kitaplar:
Prof. Dr. Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Legal Yayıncılık.
HUK 254 Spor Hukuku
Sportif faaliyetlerle ve sportif örgütlerle ilgili hukuk kurallarını sistematik bir şeklide inceleyen spor hukuku dersinde genel hatlarıyla; spor hukukunun kaynakları, spor hakkı, spor hakkının korunması, sporun örgütlenmesi, sporda disiplin, doping mefhumu, spor sözleşmeleri ve uyuşmazlıkların Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde çözülmesi konuları ele alınacaktır.
Kaynak Kitaplar:
Ramazan Çağlayan, Spor Hukuku
HUK 258 Vakıf Hukuku 
Bu derste, vakıflarla ilgili temel kavramlar, vakfın tanımı ve Osmanlı tarihindeki önemi, vakfın kuruluş esasları, unsurları, çeşitleri ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca Vakfın Eski Medeniyetlerde, islam Devletlerinde ve Osmanlı İmparatorluğundaki Tarihi Gelişimine değinilecektir.
Kaynak Kitaplar:
Ballar, Suat; Yeni Vakıflar Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2008.
Özkaya, Eraslan Eski Vakıf Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 2012.
5. ve 6. YARIYIL (3. SINIF)
HUK 351 İmar ve İnşaat Hukuku 
Çevre hakkının öğeleri, çevre hakkının güvenceleri, ulusal, bölgesel ve uluslar arası ölçekte ve çevre hukuku anlatılmaktadır. İmar hukukunun genel ilkeleri, imar planlaranının hazırlanması ve yürürlüğe konması, ifraz ve tevhit işleri, İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulaması (arsa yada arazi düzenlemesi) ruhsat işlemleri, imar affı kanunları.
Kaynak Kitaplar:
Çolak, Nusret İlker; İmar Hukuku Oniki Levha Yayıncılık, 2010.
İlker Hasan Duman, İnşaat Hukuku
Şimşek, Suat İmar Hukuku, 2010.
HUK 353 Avukatlık ve Noterlik Hukuku 
Avukatlık hukukunun kaynakları, avukatlık mesleğinin niteliği, avukatın hak ve yükümlülükleri, yükümlülüğe aykırılığın yaptırımları, barolar ve uygulamaları
Kaynak Kitaplar:
M. Refik Korkusuz, Avukatlık Hukukuna Giriş
Semih Güner, Avukatlık Hukuku
HUK 355 Bilişim ve İnternet Hukuku 
Kitle Haberleşme Hukukuna özgü kavram ve kurumların, özelliklerinin ortaya konulmasının yanında, günümüzde televizyon, internet, uydu yayıncılığındaki büyük gelişmeler ile meydana çıkan sorunlar, özellikte mevzuatımızda yapılan değişiklikler ile internet, basın, radyo-televizyon ve sinema filmlerine ilişkin hukuk rejimleri ve haberleşme ve bilgi edinme özgürlüğünün kitle haberleşme hukukundaki yeri, sistematik olarak incelenecektir. Bu sayede Kitle Haberleşme Hukuku alanında karşılaşılan sorunlar tespit edilerek bu sorunların çözümü için ileri sürülen fikirler irdelenecektir.
Kaynak Kitaplar:
İhsan Baştürk, Muharrem Özen, Bilişim - İnternet ve Ceza Hukuku
HUK 357 Uluslararası Ceza Hukuku
Devletler arasındaki hukuksal ilişkiler, uluslar arası örgütlerin kendi aralarında ve başka ülkelerle ilişkileri, devletin karasuları, hava alanı ve denizalanı üzerindeki yetkileri, uluslar arası yargı, tahkim.
Kaynak Kitaplar:
Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Uluslararası Ceza Hukuku
HUK 359 Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku 
Fikri mülkiyet genel başlığı altındaki fikir ve sanat eseri, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, marka ve coğrafi işaret gibi kavramların ve Türk Hukukunda bunlara sağlanan koruma sisteminin genel olarak incelenmesi; fikir ve sanat eserleri hukuku bakımından eser kavramı, eser sahipliği, eser sahibine tanının mali ve manevi haklar ile buna hakların sözleşmeye konu olması ve ihlali halinde koruma yolları; patent hukukunda buluş kavramı, patent verilebilirlik şartları ve verilme usulü, patentten doğan haklar, sınırları ve ihlalleri.
Kaynak Kitaplar:
Sami Karahan/Cahit Suluk/Tahir Saraç/Temel Nal, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınları, 2. Bası, Ankara 2009.
Şafak N. Erel, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin Yayınevi, 3. Bası, Ankara 2009.
Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanun, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.
Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, Arıkan Yayınları, 4. Bası, İstanbul 2005.
HUK 352 Tebligat Hukuku 
Kavram ve tanımı, çeşitleri, kazai tebligat, tebligatin yok sayılması, usulsüz tebliğ ve geçerli hale gelmesi
Kaynak Kitaplar:
Seyithan Deliduman, Tebligat Hukuku Bilgisi
Timuçin Muşul, Tebligat Hukuku
HUK 354 Uluslararası Ticaret Hukuku 
Uluslararası ticarette kullanılan finansman teknikleri, ödeme biçimleri, teslim şekilleri ve uluslararası ticarette kullanılan belgeler ile Dünya Ticaret Örgütünün belirlemiş olduğu INCOTERMS kuralları üzerinde durulacaktır.
Kaynak Kitaplar:
Nuri Avcı, Oğuz Kaymakcı, Uluslararası Ticarete Giriş
HUK 356 Kamulaştırma Hukuku 
İdari bir işlem olarak kamulaştırma kavramı, hukuki niteliği, koşulları, kamulaştırma işleminin aşamaları, kamulaştırma işleminin hukuki sonuçları.
Kaynak Kitaplar:
Meltem Kutlu Gürsel, Kamulaştırma Hukuku
HUK 358 Rekabet Hukuku 
Rekabet hukukunun genel ilkeleri, temel hükümler, bağışıklıklar, birleşme ve devralma, Rekabet Kurumu Örgütü, Kurul kararlarının denetimi
Kaynak Kitaplar:
İ. Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku
Pelin Güven, Rekabet Hukuku
HUK 360 Tüketici Hukuku 
4077 sayılı Kanun çerçevesinde, tüketicinin korunması ve aydınlatılması, Avrupa Birliği Yönergeleri çerçevesinde tüketici kredisi, mal ve hizmet, ayıplı mal ve hizmet, taksitli ve kampanyalı kapıdan satışlar, sözleşmeden cayma, tüketici konseyi hakem heyeti, tüketici mahkemeleri üzerinde durulacaktır
Kaynak Kitaplar:
İ.Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku
Yahya Deryal, Tüketici Hukuku
HUK 362 Genel İşletme 
Bu derste işletme yönetimine giriş konuları ele alınacaktır. Derste ağırlıklı olarak İşletmecilik tarihi, temel kavramlar, işletmelerin varlık sebepleri, işletmenin kuruluş çalışmaları, yönetim ve işletmenin işlevleri incelenecektir.
Kaynak Kitaplar:
Hasan Latif, Genel İşletme ders notları
Jeanne Pierre Rıoux, (1971 et 1989), La revolution industrielle
Zeyyat Sabuncuoğlu, Tuncer Tokol, İşletme
7. ve 8. YARIYIL (4. SINIF)
HUK 451 Elektronik Ticaret Hukuku 
Digital İmza, Şirketten Şirkete, Şirketten Müşteriye Uygulamalar, Finans Sektörü ve Reel Sektörde E-Ticaret Uygulamaları, E-Ticarette güvenlik ve uygulamalar, Home Office Yaklaşımları, E-Ticaretin Hukuki Durumu ve Gelişimi
Kaynak Kitaplar:
Arif Yıldırım, Kenan Mehmet Ekici, E-Ticaret
Habib Yıldız, Şaban Kayıhan, Elektronik Ticaretin Hukuki ve Vergi Boyutu
HUK 453 Maliye Politikası 
Bu derste maliye politikasının amaçları, araçları, çeşitleri ve ekonomik, sosyal ve diğer amaçlara erişmek için nasıl bir maliye politikası kullanılması gerektiği ve para politikası ile etkileşimi gibi konulara değinilecektir.
Kaynak Kitaplar:
Abuzer PINAR, Maliye Politikası, Teori ve Uygulama, 3. Baskı, Ankara: Naturel, 2010.
Ahmet Ulusoy, Maliye Politikası, Trabzon, Derya Kitapevi, 2004.
Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Eskişehir, Anadolu Ü. Yayınları, 1991.
HUK 455 Sağlık Hukuku 
Tıp Hukuku dersinin amacı, sağlık mevzuatı kapsamında sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alan kişilerin hakları, borçları ve sorumluluklarını; özellikle hekimin hukuki sorumluluğunu incelemektir. Bunun yanı sıra sağlık kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve sorumlu müdürlerinin de sağlık mevzuatı çerçevesindeki yerleri, kurumsal ve şahsi sorumlulukları gibi hususlar ele alınır.
Kaynak Kitaplar:
Hakan Hakeri, Tıp Hukuku
HUK 457 Bütçe Hukuku 
Bütçe ve gelişimi; bütçenin nitelikleri, fonksiyonları; bütçe ilkeleri: klasik-çağdaş bütçeleme ilkeleri; bütçe türleri; bütçe sistemleri; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde Türk Bütçe Sistemi: Bütçenin hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kamunun mal ve hizmet alımlarının hukuki rejimi konuları ele alınmaktadır.
Kaynak Kitaplar:
Erkan Karaarslan, Kamu Harcama Hukuku
HUK 452 Sermaye Piyasası Hukuku 
Sermaye piyasası kavramı, sermaye piyasası araçları, hisse senedi tahvil, intifa senedi ve katılma intifa senedi, kar-zarar ortaklığı belgeleri, finansman bonoları, banka bonoları ve banka garantili bonolar, varlığa dayalı menkul kıymetler, sermaye piyasası araçlarının halka arzı, kaydileştirme, halka açık anonim ortaklık kavramı, hisse senetleri halka arzedilen anonim ortaklık, hisse senetleri halka arzedilmiş sayılan anonim ortaklık, aracı kurumlar, sermaye piyasası faaliyetleri.
Kaynak Kitaplar:
Oğuz Kürşat Ünal, Sermaye Piyasası Hukuku ve Mevzuatı
HUK 454 Banka Hukuku 
Banka işletmesi, mevduat bankası, katılım bankası, kalkınma ve yatırım bankası, bankaların kuruluş ve faaliyet izinleri, bankaların esas sözleşme değişiklikleri ve özellikle sermaye artırımı, bankalarda pay ve pay sahipliği, pay devrine ilişkin özellikler, banka yönetim kurulu, bankaların denetimi, sermaye yeterliliği, kredi kavramı, mevduat ve katılım fonu kavramları, faaliyet izninin kaldırılması ve sonuçları, bankalarda kişisel sorumluluk, yönetici ve denetçilerin iflası, banka sözleşmeleri, akreditif .
Kaynak Kitaplar:
Mehmet Yazıcı, Ali Yeşilırmak, Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim Bankacılığa Giriş
HUK 456 Arabuluculuk ve Tahkim Hukuku 
Tahkim anlaşması (tahkim sözleşmesi yada tahkim koşulu), Sürekli Hakem Mahkemeleri, ulusal ve yabancı hakem kararları, tenfiz, hakem görüşleri
Kaynak Kitaplar:
Mehmet Yazıcı, Ali Yeşilırmak, Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim Bankacılığa Giriş
HUK 458 Kabahatler Hukuku 
Kabahatler Hukuku dersi çerçevesinde kabahatlere ilişkin genel prensipler, Kabahatler Kanunun yer ve zaman bakımından uygulanışı, kabahatten dolayı sorumluluğun esası, idari yaptırımlar, karar verme yetkisi ve kanun yolları ile birlikte Kabahatler Kanununda yer alan kabahat türleri incelenmektedir
Kaynak Kitaplar:
Zeynel T. Kangal, Kabahatler Hukuku
HUK 460 Hava ve Uzay Hukuku Hukuku
Genel ilkeler, hava hukukunda yeni gelişmeler, iletişim uyduları, pozitif uzay hukuku ve güncel sorunlar irdelenmektedir.
Kaynak Kitaplar:
Yaşar Öztürk, Hava Hukuku I